Voor wie nog niet bekend is met de reddingsark willen wij hier een aantal punten toelichten. Deze punten geven in het kort weer wat het doel is van de gemeente en hoe wij dat vorm willen geven. Hierbij lichten wij kort onze grondslag en visie toe. Daarnaast gaan we in op zaken als leiding in de gemeente, lidmaatschap van de gemeente, doop en avondmaal. Deze toelichtingen zijn niet uitputtend, mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen.

Daarnaast hebben we een informatieboekje (PDF). Hierin staan bovenstaande punten uitgeschreven samen met nog andere belangrijke informatie. Dit informatieboekje is tijdens de samenkomsten op zondagochtend ook op papier beschikbaar. Spreek hiervoor één van de oudsten aan.

Privacy statement Stichting de Reddingsark

Stichting de Reddingsark beheert de Evangeliegemeenten de Reddingsark en een van haar doelstellingen is het onderwijs en de verspreiding van het Evangelie in Nederland en daarbuiten. Binnen de Stichting en de gemeente verwerken wij persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
• de door vaste bezoekers aan de gemeente, medegelovigen, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie,
en
• eventuele data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

De Stichting en de aan haar gelieerde gemeente houden de persoonsgegevens van haar vaste bezoekers en andere relaties bij en hebben deze gegevens vastgelegd. Relaties zijn personen die zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij onze gemeente betrokken zijn.

De Stichting en de gemeente van de Stichting roepen haar bezoekers op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de Stichting. Het werk van de gemeente wordt voornamelijk gefinancierd door giften van haar bezoekers.

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) om de gemeente en haar vaste bezoekers gericht te kunnen informeren over activiteiten binnen de gemeente en indien gewenst het vragen om persoonlijk gebed. De verzamelde persoonsgegevens inclusief mogelijk foto- en/of filmmateriaal zijn door de betreffende personen vrijwillig ter beschikking gesteld en/of hebben daar hun toestemming voor verleend.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan het ordentelijk laten verlopen van de Stichting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. De Stichting heeft een ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen schriftelijk per brief of per mail doorgeven aan het secretariaat / administratie van de Stichting of haar gemeente [ adres, e-mail ]. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van de activiteiten binnen de gemeente. De Stichting of haar gemeente is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

E-mail

Wanneer u als vaste bezoeker uw e-mailadres aan de Stichting en / of haar gemeente hebt verstrekt, kunt u per e-mail geïnformeerd worden, om u op de hoogte te brengen van bepaalde situaties binnen de gemeente of van incidentele verzoeken vanuit de gemeente of voor een van haar activiteiten. Dit kan gebeuren op het open of via het besloten deel van de site. Dit besloten deel van de site is alleen toegankelijk voor degene die daarvoor een eigen password hebben.

Afmelden e-mail nieuws- of gemeente activiteiten

Wilt u minder of geen berichten meer ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij het secretariaat / de administratie van de Stichting [ telefoon, e-mail ].

Bezoek aan onze website

De Stichting en / of haar gemeente gebruikt geen cookies op haar website. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

De Stichting heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie binnen de gemeente daar toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacy-beleid

De Stichting houdt het recht het privacy beleid te wijzigen, en heeft een geldigheid voor een periode van 2 (twee) jaar. Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn: Dhr. Henk van Twillert, oudste in de gemeente, Adelheidlaan 8, 3743 DH Baarn. Bereikbaar middels het contactformulier.

Privacy beleid Stichting de Reddingsark – Evangelie gemeente de Reddingsark. Versie: mei 2018.