Voor wie nog niet bekend is met de reddingsark willen wij hier een aantal punten toelichten. Deze punten geven in het kort weer wat het doel is van de gemeente en hoe wij dat vorm willen geven. Hierbij lichten wij kort onze grondslag en visie toe. Daarnaast gaan we in op zaken als leiding in de gemeente, lidmaatschap van de gemeente, doop en avondmaal. Deze toelichtingen zijn niet uitputtend, mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen.

Daarnaast hebben we een informatieboekje (PDF). Hierin staan bovenstaande punten uitgeschreven samen met nog andere belangrijke informatie. Dit informatieboekje is tijdens de samenkomsten op zondagochtend ook op papier beschikbaar. Spreek hiervoor één van de oudsten aan.

Grondslag

De gemeente aanvaardt uitsluitend de Bijbel als grondslag, te weten alle canonieke boeken, als het geïnspireerde, gezaghebbende en enige onfeilbare Woord van God.

Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in (de) gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust. 2 Timotheus 3: 16

Daarmee stellen wij ons op de volgende beginselverklaringen:

 • de eenheid van God, van eeuwigheid, bestaande uit drie Personen, Vader, Zoon en Heilige Geest; Schepper van hemel en aarde en van alle zienlijke en onzienlijke dingen;
 • de Goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en de daaruit voortvloeiende betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven;
 • de universele en algehele zondigheid en schuld van de gevallen mens die daardoor onderworpen aan Gods toorn en veroordeling;
 • de Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd; Zijn zondeloos leven, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven op het kruis van Golgotha, waar Hij Zijn bloed en leven gaf; Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar tussen God en mensen. Dat Hij op grond van Zijn volbrachte werk op het Kruis en de met name aan Israël gegeven, maar nog niet vervulde beloften in macht en majesteit zichtbaar zal terugkeren op de Olijfberg om Zijn volk uit de grote verdrukking te verlossen, hetgeen mede tot zegen zal zijn voor de volkeren;
 • dat de door God aan de aartsvaders gedane beloften m.b.t. de plaats en de toekomstige taak van Israël in deze wereld van eminent belang zijn voor heel de wereld en vervuld en gerealiseerd zullen worden door de komst van zijn Messias, waarbij Hij hen het land zal teruggeven waarvan de grenzen door God zijn vastgesteld met Jeruzalem als hoofdstad;
 • de verlossing van de zondige mens door het volbrachte werk op Golgotha’s Kruis; Zijn rechtvaardigmaking door genade, niet uit werken, maar door een waarachtige bekering en wedergeboorte op persoonlijk geloof;
 • de lichamelijke opstanding van de doden: van de gelovigen tot het eeuwige leven en van diegenen die verloren gaan ten oordeel;
 • het werk van God door de Heilige Geest, die de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Geest der waarheid, die de weg wijst tot de volle waarheid. De Heilige Geest die in de gelovige blijvend woont vanaf zijn wedergeboorte en deze in staat stelt een heilig leven te leiden en om vruchten voort te brengen, waarin de Vader verheerlijkt wordt;
 • het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente, vanaf de uitstorting van de Heilige Geest zoals in Handelingen 2 beschreven staat, vormen, het Lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is en dat volgens Zijn bevel gehouden is het evangelie te verkondigen;
 • dat we samen met alle wederom-geborenen in volle verwachting en acht gevend op het profetisch Woord uitzien naar de spoedige wederkomst van Christus voor Zijn gemeente.

Geen grondslag, maar wel uitgangspunten in onze gemeente:

 • dat wij Zijn komst voor de gemeente verwachten voor de grote verdrukking, die over de gehele wereld komen zal; en voordat de Here Jezus Christus zal terugkomen als Koning te Jeruzalem voor Israël en de volken;
 • dat wij, op grond van Gods Woord, een duidelijk standpunt innemen ten aanzien van abortus, euthanasie, samenwonen, alternatieve samenlevingsvormen, echtscheiding, vrouw in het ambt.

Doelstellingen van de gemeente:

 • het verlossende evangelie van Jezus Christus verkondigen;
 • ongelovigen oproepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen en zo als deel opgenomen te worden in het lichaam van Christus, Zijn gemeente en God te eren en te verheerlijken in de wereld.