Voor wie nog niet bekend is met de reddingsark willen wij hier een aantal punten toelichten. Deze punten geven in het kort weer wat het doel is van de gemeente en hoe wij dat vorm willen geven. Hierbij lichten wij kort onze grondslag en visie toe. Daarnaast gaan we in op zaken als leiding in de gemeente, lidmaatschap van de gemeente, doop en avondmaal. Deze toelichtingen zijn niet uitputtend, mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen.

Daarnaast hebben we een informatieboekje (PDF). Hierin staan bovenstaande punten uitgeschreven samen met nog andere belangrijke informatie. Dit informatieboekje is tijdens de samenkomsten op zondagochtend ook op papier beschikbaar. Spreek hiervoor één van de oudsten aan.

ANBI Gegevens, Stichting De Reddingsark Baarn

RSIN nummer: 003047271
KVK nummer: 41188258
Rechtsvorm: Kerkgenootschap
Statutaire zetel: Adelheidlaan 8, 3743 DH Baarn
Telefoonnummer: 035-5413691
Website: www.dereddingsark.nl
Postadres: Faas Eliaslaan 33, 3742 AS Baarn

Stichting De Reddingsark is een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor de belastingvoordelen gelden die aan een ANBI worden toegekend.

Doelstelling van de stichting:

 • 1 - Het verkondigen en verbreiden van het evangelie van Jezus Christus.
 • 2 - Het in stand houden van- en leiding geven aan een evangeliegemeente en het uitvoeren van alle daartoe behorende taken, een en ander in de ruimste zin genomen.
 • 3 - Het verstrekken van de door de stichting ontvangen gelden aan naar het oordeel van het bestuur de daarvoor in aanmerking komende zendeling en/of instellingen van evangelische zendingsarbeid, dan wel aan personen, die zich voor zodanige arbeid bekwamen en/of zich bekwamen voor arbeid binnen een evangelische gemeente.
 • 4 - De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verlenen van hulp en bijstand aan mensen, die in geestelijke nood verkeren. Het stimuleren en bevorderen van Bijbelstudie, het organiseren van bijeenkomsten en al datgene wat bevorderlijk kan zijn voor het gestelde doel.

Middelen:

De middelen van de stichting worden hoofdzakelijk verkregen uit collecten, giften, donaties, vergoedingen, subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen.

Locaties:

Bezoekadres gemeente: locatie Baarn - Adelheidlaan 8, 3743 DH Baarn.
Bezoekadres gemeente: locatie Bunschoten - Plecht 1, 3751 WB Bunschoten.

Beleidsplan:

Uit de doelstelling van de stichting volgt het beleidsplan:

De evangeliegemeente de Reddingsark is een zelfstandig kerkgenootschap dat op twee plaatsen samenkomt, in Baarn en in Bunschoten.

De evangeliegemeente is een gemeente van Jezus Christus en erkent de bijbel als het onfeilbare, door de Heilige Geest geïnspireerde, woord van God.

De evangeliegemeente heeft ten doel mensen te brengen tot volwassenheid in het geloof in Jezus Christus en tot het beleven van de gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. Zij tracht het doel te bereiken door:

 • 1 - Het houden van samenkomsten en toerustingscursussen.
 • 2 - Het toerusten van gemeenteleden door middel van woordverkondiging, bijbelstudie, bidstonden, kringwerk, jeugdwerk en tienerwerk.
 • 3 - Het verlenen van pastorale zorg en diaconale zorg.
 • 4 - Evangelisatie en het verspreiden van evangelische lectuur.
 • 5 - Het ondersteunen van zendingsprojecten en zendelingen.

Het vermogen wordt uitsluitend aangehouden op bankrekeningen, daarnaast bezit de stichting een eigen pand.

De stichting heeft een partime hulp in dienst voor onderhoud van het pand. alle overige werkzaamheden worden uitsluitend verricht door onbezoldigde vrijwilligers. De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden om niet. Voor gemaakte kosten kan een redelijke vergoeding worden toegekend.

Bestuurders:

Het bestuur der stichting bestaat uit ten minste drie leden. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door bedanken, aftreden volgens rooster, overlijden, onder curatelestelling, opname in een psychiatrisch ziekenhuis voor langer dan een jaar of ontslag door de rechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Een bestuurslid kan ook worden ontslagen door het bestuur. Een besluit daartoe dient te worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de overige zitting hebbende bestuursleden. Een door de rechtbank ontslagen bestuurslid kan gedurende vijf jaar na het ontslag geen bestuurslid van een stichting worden. De bestuursleden treden af volgens een daartoe door het bestuur op te maken rooster. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een in een tussentijdse vakature benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden om niet. Aan hen kan echter voor de werkelijk gemaakte kosten een redelijke vergoeding worden toegekend.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden:
Voorzitter: H.C.C.J. Lups
Secretaris: H. Geurts
Penningmeester: J.D. Braaksma
Algemeen bestuurslid: H. Heimensen
Algemeen bestuurslid: J. van Hall

Activiteiten:

In beide locaties wordt op de zondagmorgen om 10.00 uur een openbare samenkomst gehouden, waarbij verschillende voorgangers de Woordverkondiging verzorgen. Gedurende de samenkomsten verzorgt een muziekteam de begeleiding van de te zingen liederen. Daarnaast organiseert de Stichting studieavonden, waarbij verschillende onderwerpen behandeld worden. Ook deze avonden zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

Binnen de gemeente bestaat actief kinder- en jeugdwerk, waarbij de jongeren in verschillende leeftijdsgroepen onderwezen en begeleid worden in de geestelijke ontwikkeling. De leeftijdsgroepen tot ca. 12 jaar komen tijdens de samenkomsten bij elkaar, terwijl de oudere leeftijdsgroepen ook op andere avonden bij elkaar kunnen komen om Bijbelse onderwerpen met elkaar te bestuderen.

Daarnaast zijn er, verdeeld over beide locaties, zes kringen actief die één maal per maand samenkomen.

Er is een vast pastoraal team dat, naast de leiding van de gemeente, hulp verleend aan diegenen die geestelijke ondersteuning nodig hebben. Het team bestaat uit meerdere personen die zich bekwaamd hebben om op verzoek geestelijke hulp te verlenen.

Eén maal per maand is een klein team in het centrum van Baarn actief om het evangelie te delen met iedereen die daar voor open staat en wordt er informatiemateriaal aangeboden.

Op dit moment is de gemeente zeer nauw betrokken bij de volgende zendingsprojecten:

 • 1 - Een Project onder prostituees in Taiwan.
 • 2 - Een kinderprojecten in Azië.
 • 3 - Een zendingsorganisatie in Nederland.
 • 4 - Een jeugdproject in Curaçao.
 • 5 - Projecten in Albanië en Roemenië.

Jaarrekening:

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari t/m 31 december.

Binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar zal de penningmeester rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar ter goedkeuring overleggen aan het bestuur.

Een kascommissie controleert de jaarrekening.

De jaarrekening wordt op zorgvuldige wijze in lijn met het beleid samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

Financiële verantwoording Stichting De Reddingsark:

Rekening 2022 Begroting 2023
Baten
Opbrensten uit bezittingen 0 0
Bijdragen kerkleden 175.300 165.000
Subsidies en overige bijdragen van derden 6.055 6.600
Totaal baten 181.375 171.600
Lasten
Bestedingen pastorale beroepskrachten 0 0
Bestedingen kerkdiensten, catechese en overig pastoraal werk 37.632 32.000
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 52.274 51.000
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen) 46.131 54.000
Lasten overige eigendommen en inventarissen 5.690 6.000
Salarissen (kosten, organisten e.d.) 14.568 16.000
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 3.161 3.000
Totaal lasten 159.456 162.000
     
Resultaat 21.919 9.600

Standaardformulier publicatieplicht kerkgenootschappen van St. De Reddingsark over 2022

Toelichting Resultatenrekening 2022 en begroting 2023:

Baten:
bijdrage kerkleden voor de gemeente 2022 € 127.547 (2021 € 101.048) en voor de zending 2022 € 53.828 (2021 € 47.835).

Lasten:
Bestedingen kerkdiensten bestaan uit: huishouding, contactblad,spreekbeurten, zondagsschool en jeugd, diaconie en kosten gemeente algemeen.
Bijdragen aan anderen betreft zending 2022 € 52.274 (2021 € 48.765)
Lasten kerkelijk gebouwen betreft onderhoud pand en vaste lasten en huur locatie Bunschoten.
Lasten inventaris is afschrijving.
Salarissen bestaan uit personeelskosten huishoudelijke hulp.
Lasten beheer zijn telefoon- en internetkosten en kantoorkosten.
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zal de penningmeester rekening en verantwoording afleggen over het afgelopen boekjaar aan het bestuur en het boekjaar ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur.
Een kascommissie controleert de jaarrekening.
De jaarrekening wordt op zorgvuldige wijze in lijn met het beleid samengesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële vastlegging.

Resultatenrekening 2021 en begroting 2022

Rekening 2021 Begroting 2022
Baten
Opbrensten uit bezittingen 0 0
Bijdragen kerkleden 142.433 155.000
Subsidies en overige bijdragen van derden 6.450 7.200
Totaal baten 148.883 162.200
Lasten
Bestedingen pastorale beroepskrachten 0 0
Bestedingen kerkdiensten, catechese en overig pastoraal werk 27.399 36.000
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 48.765 55.000
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen) 39.490 48.000
Lasten overige eigendommen en inventarissen 5.985 5.000
Salarissen (kosten, organisten e.d.) 14.214 14.000
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 2.956 2.500
Totaal lasten 138.809 160.500
     
Resultaat 10.074 1.700

Standaardformulier publicatieplicht kerkgenootschappen van St. De Reddingsark over 2021

Toelichting Resultatenrekening 2021 en begroting 2022:

Baten:
bijdrage kerkleden 2021 € 101.048 (2020 € 89.916) en voor de zending 2021 € 47.835 (2020 € 59.120).

Lasten:
Kosten kerkdiensten bestaan uit: huishouding, contactblad. spreekbeurten, zondagsschool en jeugd, diaconie en kosten gemeente algemeen.
Bijdragen aan anderen betreft zending 2021 € 48.765 en 2020 € 62.087.
Lasten kerkelijke gebouwen betreft onderhoud pand en vaste lasten en huur locatie Bunschoten.
Lasten inventaris is afschrijving.
Salarissen bestaan uit personeelskosten huishoudelijke hulp.
Lasten beheer zijn telefoon- en internetkosten, kantoorkosten en bankkosten.
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot met 31 december.
Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zal de penningmeester rekening en verantwoording afleggen over het afgelopen boekjaar en het boekjaar ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur.
een kascommissie controleert de jaarrekening. de jaarrekening wordt op zorgvuldige wijze in lijn met het beleid samengesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële vastlegging.

Resultatenrekening 2020 en begroting 2021

Rekening 2020 Begroting 2021
Baten
Opbrensten uit bezittingen 0 0
Bijdragen kerkleden 143.257 155.000
Subsidies en overige bijdragen van derden 5.779 7.200
Totaal baten 149.036 162.200
Lasten
Bestedingen pastorale beroepskrachten 0 0
Bestedingen kerkdiensten, catechese en overig pastoraal werk 29.847 36.000
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 62.087 65.000
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen) 31.087 35.000
Lasten overige eigendommen en inventarissen 4.415 5.000
Salarissen (kosten, organisten e.d.) 14.148 14.000
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 2.007 2.500
Totaal lasten 143.571 157.500
     
Resultaat 5.465 4.700

Standaardformulier publicatieplicht kerkgenootschappen van St. De Reddingsark over 2020

Toelichting Resultatenrekening 2020 en begroting 2021:

Baten:
bijdrage kerkleden 2020 voor de gemeente € 89.916 (2019 € 99.015) en voor de zending € 59.120 (2019 € 62.693).

Lasten:
Kosten kerkdiensten bestaan uit: huishouding, contactblad, spreekbeurten, zondagschool en jeugd, diaconie en kosten gemeente algemeen.
Bijdragen aan anderen betreft zending 2020 € 62.087 (2019 € 65.380)
Lasten kerkelijke gebouwen bestaan uit onderhoud pand en vaste lasten en huur locatie Bunschoten.
Lasten inventaris is afschrijving.
Salarissen bestaan uit personeelskosten huishoudelijke hulp.
Lasten beheer zijn: telefoon- en internetkosten, kantoorkosten en bankkosten.
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zal de penningmeester rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur.
een kascommissie controleert de jaarrekening. De jaarrekening wordt op zorgvuldige wijze in lijn met het beleid samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaglegging.