Voor wie nog niet bekend is met de reddingsark willen wij hier een aantal punten toelichten. Deze punten geven in het kort weer wat het doel is van de gemeente en hoe wij dat vorm willen geven. Hierbij lichten wij kort onze grondslag en visie toe. Daarnaast gaan we in op zaken als leiding in de gemeente, lidmaatschap van de gemeente, doop en avondmaal. Deze toelichtingen zijn niet uitputtend, mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen.

Daarnaast hebben we een informatieboekje (PDF). Hierin staan bovenstaande punten uitgeschreven samen met nog andere belangrijke informatie. Dit informatieboekje is tijdens de samenkomsten op zondagochtend ook op papier beschikbaar. Spreek hiervoor één van de oudsten aan.

Visie

Ons uitgangspunt is dat de Here Jezus en Zijn Woord in alles centraal moeten staan. Dat wil zeggen in de prediking, liederen, bijbelstudies, maar ook in alle andere activiteiten, jongerengroepen, zondagsschool, opvoedgroepen, introductiecursussen, thema-avonden etc.

Interne gerichtheid (dienst van gelovigen):

In het Oude Testament verrichten de priesters in de eerste plaats hun dienst aan God in het heiligdom. De zondagmorgendienst is in de eerste plaats voor de gelovigen (priesters) en is er op gericht God te zoeken in geest en waarheid, zodat Hij tot ons kan spreken en ons zodoende kan voeden en verlichten. Gelovigen kunnen Hem aanbidden, danken en voorbede doen. God spreekt door Zijn Woord en Heilige Geest tot Zijn kinderen.

Natuurlijk kunnen en zullen er ongelovigen (kinderen, bezoekers) aanwezig zijn, maar de dienst is niet in de eerste plaats op hen gericht.

Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. 1 Petrus 2:5

In deze dienst ligt het accent niet op evangelisatie, hoewel een voorganger als hij dat op zijn hart heeft best een oproep tot bekering mag doen, maar veel meer op geestelijke groei en verdieping. Periodiek vindt de viering van het heilig avondmaal plaats. In het algemeen zal de jeugd tijdens de Woordverkondiging niet aanwezig zijn bij deze diensten. Als de (jongere) jeugd wel aanwezig is zal aan de voorganger worden gevraagd ook enige tijd aandacht aan deze groep te besteden. Gedurende de zangdienst voorafgaand aan de Woordverkondiging is de jeugd wel aanwezig. Om hen meer bij de dienst te betrekken zal een aantal liederen worden gezongen die aansluiten bij de leef- en denkwereld van deze categorie jongeren. Er is in deze diensten een evenwichtige bijbelse prediking mbt bijbelse (basis) waarheden, het profetisch woord, wandel van gelovigen, zending, doop, avondmaal etc. Dienst aan gelovigen

Naast de zondagse eredienst zijn er diverse andere activiteiten. Ook hierin staat Christus centraal. Hier vallen o.a. onder bijbelstudies, bidstonden, jeugd- of andersoortige diensten, evenals vrouwen-, ouderen- en moedercontacten, kerst-, paas- en pinkstervieringen, pastoraat etc.

De gemeente is bij uitstek een plaats waar liefde (beter: Liefde) is, waar men dienstbaar is (elkaar de voeten wast en niet de oren). Kortom waar gemeenschap is met God en met elkaar, in geestelijke én praktische zaken. In de gemeente moet de veelkleurige wijsheid van God in alle terreinen van het gemeenteleven openbaar worden. De dienst aan gelovigen moet er altijd op zijn gericht dat mensen voorbereid worden om uit te gaan in hun eigen woon-, en werkomgeving of elders om getuige te zijn van hun Heiland en Heer. Dit brengt ons bij het volgende onderwerp, de dienst aan ongelovigen.

Externe gerichtheid (dienst aan ongelovigen):

Het doel van deze activiteiten is het bereiken van ongelovige mensen. In deze activiteiten staat Christus centraal, het gaat immers om de boodschap van het kruis. De activiteiten worden uitgevoerd door gelovigen en zijn gericht op ongelovigen. Het gaat met name om activiteiten als zending, evangelisatie, jeugddiensten, fundamentencursussen etc. Hoewel de dienst aan ongelovigen als laatste wordt genoemd is het een zeer belangrijke opdracht aan de gelovigen om in woord en daad vrucht te dragen voor de landman en het evangelie te verkondigen.