Voor wie nog niet bekend is met de reddingsark willen wij hier een aantal punten toelichten. Deze punten geven in het kort weer wat het doel is van de gemeente en hoe wij dat vorm willen geven. Hierbij lichten wij kort onze grondslag en visie toe. Daarnaast gaan we in op zaken als leiding in de gemeente, lidmaatschap van de gemeente, doop en avondmaal. Deze toelichtingen zijn niet uitputtend, mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen.

Daarnaast hebben we een informatieboekje (PDF). Hierin staan bovenstaande punten uitgeschreven samen met nog andere belangrijke informatie. Dit informatieboekje is tijdens de samenkomsten op zondagochtend ook op papier beschikbaar. Spreek hiervoor één van de oudsten aan.

Doop

De doop betekent het afleggen van de oude mens, dat wil zeggen met Christus gekruisigd, gestorven, begraven en in nieuwheid des levens opstaan. Het is een uiterlijk bewijs van een innerlijk genomen beslissing, de wedergeboorte en ook van een goed geweten voor God.

Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus. 1 Petrus 3:21

Daarom laat onderdompeling in het water op de meest duidelijke wijze de inhoud van de doop zien.

Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Romeinen 6:1-4

De doop wordt voltrokken aan hen die persoonlijk geloven, dat de Here Jezus Christus zijn of haar Redder en Heer is. De gelovige belijdt het eigendom van de Here te zijn en erkent het verzoenend Bloed en het Kruis van Golgotha. In de doop drukt de gelovige uit, dat hij in Hem gekruisigd, begraven en opgewekt is. Dat is niet de “volwassen-doop”, zoals wel eens ten onrechte wordt gezegd, maar de doop op “geloof”. Eerst geloven en daarna dopen:

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Markus 16:16

Het is de erkenning van “ik kan niets goed doen in Uw ogen Here, neemt U alle zeggenschap over mijn leven in Uw hand, ik wil U volgen waarheen U mij ook leidt”. Het is een stap van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord. De ervaring heeft ons geleerd om jongeren pas vanaf 16 jaar te dopen. De draagwijdte van de doop wordt dan over het algemeen beter onderscheiden. Wanneer u gedoopt wilt worden kunt u contact opnemen met een van de oudsten. Zij zullen dan een afspraak maken voor een doopgesprek. Ook worden er een of meerdere avonden georganiseerd waarop een bijbelstudie over dit onderwerp wordt gegeven.