Voor wie nog niet bekend is met de reddingsark willen wij hier een aantal punten toelichten. Deze punten geven in het kort weer wat het doel is van de gemeente en hoe wij dat vorm willen geven. Hierbij lichten wij kort onze grondslag en visie toe. Daarnaast gaan we in op zaken als leiding in de gemeente, lidmaatschap van de gemeente, doop en avondmaal. Deze toelichtingen zijn niet uitputtend, mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen.

Daarnaast hebben we een informatieboekje (PDF). Hierin staan bovenstaande punten uitgeschreven samen met nog andere belangrijke informatie. Dit informatieboekje is tijdens de samenkomsten op zondagochtend ook op papier beschikbaar. Spreek hiervoor één van de oudsten aan.

Broederraad

De leiding van de gemeente de reddingsark berust bij de broederraad. Daaronder vallen beide locaties Baarn en Bunschoten. Oudsten zijn volgens de Schrift beheerders van het huis Gods.

Want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis Gods, niet aanmatigend, niet driftig, niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, niet op oneerlijke winst uit. Titus 1:7

Zij hebben de verantwoordelijkheid om de gemeente te leiden, te vermanen en toe te zien op een bijbels gefundeerde prediking, wat de Bijbel de “gezonde” leer noemt.

De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht. Immers, de Schrift zegt: Gij zult een dorsende os niet muilbanden, en: De arbeider is zijn loon waard. Gij moet geen klacht tegen een oudste aannemen, tenzij er twee of drie getuigen zijn.Wie in zonde leven, moet gij in aller tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen ontzag hebben. Ik betuig u voor God en voor Christus Jezus en voor de uitverkoren engelen, dat gij daaraan de hand houdt, zonder vooroordeel en zonder iets te doen uit vooringenomenheid. Leg niemand overijld de handen op, heb ook geen deel aan de zonden van anderen, houd u rein. 1 Timotheus 5:17-22

En

Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. 2 Timotheus 4:2-5

Zij dragen ook de zorg voor de dagelijkse gang van zaken binnen de gemeente.