Voor wie nog niet bekend is met de reddingsark willen wij hier een aantal punten toelichten. Deze punten geven in het kort weer wat het doel is van de gemeente en hoe wij dat vorm willen geven. Hierbij lichten wij kort onze grondslag en visie toe. Daarnaast gaan we in op zaken als leiding in de gemeente, lidmaatschap van de gemeente, doop en avondmaal. Deze toelichtingen zijn niet uitputtend, mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen.

Daarnaast hebben we een informatieboekje (PDF). Hierin staan bovenstaande punten uitgeschreven samen met nog andere belangrijke informatie. Dit informatieboekje is tijdens de samenkomsten op zondagochtend ook op papier beschikbaar. Spreek hiervoor één van de oudsten aan.

ANBI Gegevens, Stichting De Reddingsark Baarn

RSIN nummer: 003047271
KVK nummer: 41188258
Rechtsvorm: Kerkgenootschap
Statutaire zetel: Adelheidlaan 8, 3743 DH Baarn
Telefoonnummer: 035-5413691
Website: www.dereddingsark.nl
Postadres: Faas Eliaslaan 33, 3742 AS Baarn

Stichting De Reddingsark is een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor de belastingvoordelen gelden die aan een ANBI worden toegekend.

Doelstelling van de stichting:

 • 1 - Het verkondigen en verbreiden van het evangelie van Jezus Christus.
 • 2 - Het in stand houden van- en leiding geven aan een evangeliegemeente en het uitvoeren van alle daartoe behorende taken, een en ander in de ruimste zin genomen.
 • 3 - Het verstrekken van de door de stichting ontvangen gelden aan naar het oordeel van het bestuur de daarvoor in aanmerking komende zendeling en/of instellingen van evangelische zendingsarbeid, dan wel aan personen, die zich voor zodanige arbeid bekwamen en/of zich bekwamen voor arbeid binnen een evangelische gemeente.
 • 4 - De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verlenen van hulp en bijstand aan mensen, die in geestelijke nood verkeren. Het stimuleren en bevorderen van Bijbelstudie, het organiseren van bijeenkomsten en al datgene wat bevorderlijk kan zijn voor het gestelde doel.

Middelen:

De middelen van de stichting worden onder meer verkregen uit collecten, donaties, vergoedingen, subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen.

Locaties:

Bezoekadres gemeente: locatie Baarn - Adelheidlaan 8, 3743 DH Baarn.
Bezoekadres gemeente: locatie Bunschoten - Plecht 1, 3751 WB Bunschoten.

Beleidsplan:

Uit de doelstelling van de stichting volgt het beleidsplan:

De evangeliegemeente de Reddingsark is een zelfstandig kerkgenootschap dat op twee plaatsen samenkomt, in Baarn en in Bunschoten.

De evangeliegemeente is een gemeente van Jezus Christus en erkent de bijbel als het onfeilbare, door de Heilige Geest geïnspireerde, woord van God.

De evangeliegemeente heeft ten doel mensen te brengen tot volwassenheid in het geloof in Jezus Christus en tot het beleven van de gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. Zij tracht het doel te bereiken door:

 • 1 - Het houden van samenkomsten en toerustingscursussen.
 • 2 - Het toerusten van gemeenteleden door middel van woordverkondiging, bijbelstudie, bidstonden, kringwerk, jeugdwerk en tienerwerk.
 • 3 - Het verlenen van pastorale zorg en diaconale zorg.
 • 4 - Evangelisatie en het verspreiden van evangelische lectuur.
 • 5 - Het ondersteunen van zendingsprojecten en zendelingen.

Bestuurders:

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden; Op dit moment bestaat het bestuur uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden:
Voorzitter: H.C.C.J. Lups
Secretaris: H. Geurts
Penningmeester: J.D. Braaksma
Algemeen bestuurslid: H. Heimensen
Algemeen bestuurslid: J. van Hall

De bestuursleden worden benoemd door het bestuur.

De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden om niet. Aan hen kan echter voor de werkelijk gemaakte kosten een redelijke vergoeding worden toegekend.

Activiteiten:

In beide locaties wordt op de zondagmorgen om 9.45 uur een openbare samenkomst gehouden, waarbij verschillende voorgangers de Woordverkondiging verzorgen. Gedurende de samenkomsten verzorgt een muziekteam de begeleiding van de te zingen liederen. Daarnaast organiseert de Stichting studieavonden, waarbij verschillende onderwerpen behandeld worden. Ook deze avonden zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

Binnen de gemeente bestaat actief kinder- en jeugdwerk, waarbij de jongeren in verschillende leeftijdsgroepen onderwezen en begeleid worden in de geestelijke ontwikkeling. De leeftijdsgroepen tot ca. 12 jaar komen tijdens de samenkomsten bij elkaar, terwijl de oudere leeftijdsgroepen ook op andere avonden bij elkaar kunnen komen om Bijbelse onderwerpen met elkaar te bestuderen.

Daarnaast zijn er, verdeeld over beide locaties, zes kringen actief die één maal per maand samenkomen.

Er is een vast pastoraal team dat, naast de leiding van de gemeente, hulp verleend aan diegenen die geestelijke ondersteuning nodig hebben. Het team bestaat uit meerdere personen die zich bekwaamd hebben om op verzoek geestelijke hulp te verlenen.

Eén maal per maand is een klein team in het centrum van Baarn actief om het evangelie te delen met iedereen die daar voor open staat en wordt er informatiemateriaal aangeboden.

Op dit moment is de gemeente zeer nauw betrokken bij de volgende zendingsprojecten:

 • 1 - Projecten onder prostituees in Taiwan.
 • 2 - Kinderprojecten in China.
 • 3 - Een zendingsorganisatie in Nederland.
 • 4 - Zending onder jeugd in Curaçao.
 • 5 - Projecten in Albanië en Roemenië.

Jaarrekening:

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari t/m 31 december.

Binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar zal de penningmeester rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar ter goedkeuring overleggen aan het bestuur.

Een kascommissie controleert de jaarrekening.

De jaarrekening wordt op zorgvuldige wijze in lijn met het beleid samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

Financiële verantwoording: Stichting De Reddingsark:

Resultatenrekening 2019 Begroting 2020
Inkomsten
Giften 71.172 70.000
Collecten 20.621 15.000
Schenkingen - 10.000
Huuropbrengst 7.150 8.000
Rente 72 100
Zendingsbijdragen 62.693 65.000
Totaal baten 161.708 168.100
Uitgaven
Zendingsprojecten 65.380 65.000
Gemeente algemene kosten 14.009 18.000
Huisvesting 26.088 30.000
Energieverbruik 8.847 9.000
Personeelskosten 11.856 14.000
Diaconie 4.136 5.000
Sprekers 17.810 20.000
Afschrijvingen 4.832 5.000
Positief resultaat 8.750 2.100
Totaal 161.708 168.100
     
Resultaat gemeente 11.437 2.100
Afname bestemming zending -2.687 -

Toelichting Resultatenrekening 2019 en begroting 2020:

De resultatenrekening 2019 geven aan de inkomstenkant de vrijwillige giften en collecten aan en huur van het inwonende beheerdersechtpaar en daarnaast de giften voor diverse zendingsprojecten.
De begroting 2020 is gebaseerd op de resultaten over 2019.

Aan de uitgavenkant zien we de besteding aan de zendingsprojecten en kosten gemeente in 2019 en een kostenbegroting voor 2020 gebaseerd op de werkelijke kosten 2019.

De kosten gemeente algemeen bestaan uit huishouding, contactblad, zondagschool, kosten jeugd, overige gemeente activiteiten en kosten van bijeenkomsten waaronder bijbelstudiedagen- en avonden en overige gemeente activiteiten voor jeugd en ouderen.

De diverse sprekers krijgen vaste vergoedingen die worden geregistreerd als inkomsten uit overige werkzaamheden voor de betreffende sprekers.

Afschrijvingen hebben betrekking op inventaris alsmede geluid- en beeldapparatuur.

Het resultaat van het afgelopen boekjaar van de gemeente wordt toegevoegd aan de algemene reserve en het resultaat van het afgelopen boekjaar, voortkomend uit de zendingsgiften verlaagt de reserves betreffende de zendingsprojecten.

De begroting voor 2020 geeft de te verwachten inkomsten en bestedingen weer op basis van de historische cijfers van de afgelopen jaren en de te verwachten uitgaven op basis van toezeggingen voor wat de zending betreft.

Stichting De Reddingsark is vrijwel volledig afhankelijk van (bestemde) giften.

Resultatenrekening 2018 en begroting 2019:

Resultatenrekening 2018 Begroting 2019
Inkomsten
Giften 64.468 65.000
Collecten 24.861 24.000
Schenkingen 12.337 10.000
Huuropbrengst 6.850 8.000
Rente 136 200
Zendingsbijdragen 52.673 55.000
Totaal baten 161.325 162.200
Uitgaven
Zendingsprojecten 48.142 53.000
Gemeente algemene kosten 17.774 18.000
Huisvesting 32.117 32.000
Energieverbruik 8.693 9.000
Personeelskosten 13.386 14.000
Diaconie 4.535 5.000
Sprekers 20.515 20.000
Afschrijvingen 5.452 5.000
Positief resultaat 10.711 6.200
Totaal 161.325 162.200
     
Resultaat gemeente 6.180 4.200
Toename bestemming zending 4.531 2.000

Toelichting Resultatenrekening 2018 en begroting 2019:

De resultatenrekening 2018 geven aan de inkomstenkant de vrijwillige giften en collecten aan en huur van het Inwonende beheerders echtpaar en daarnaast de giften voor diverse zendingsprojecten. De begroting 2019 is gebaseerd op de resultaten over 2018.

Aan de uitgavenkant zien we de bestedingen aan de zendingsprojecten en kosten gemeente in 2018 en een kostenbegroting voor 2019 gebaseerd op de werkelijke kosten 2018.

De kosten gemeente algemeen bestaan uit huishouding, contactblad, zondagschool, kosten jeugd, overige gemeente activiteiten en kosten van bijeenkomsten waaronder bijbel-studie dagen en avonden en overige gemeente activiteiten voor jeugd en ouderen.

De diverse sprekers krijgen vaste vergoedingen die worden geregistreerd als inkomsten uit overige werkzaamheden voor de betreffende sprekers.

Afschrijvingen hebben betrekking op inventaris alsmede geluid- en beeld apparatuur.

Het resultaat van het afgelopen boekjaar van de gemeente wordt toegevoegd aan de algemene reserve en het resultaat van het afgelopen boekjaar voortkomend uit de zendingsgiften verhoogt de reserves betreffende de zendingsprojecten.

De begroting voor 2019 geeft de te verwachten inkomsten en bestedingen weer op basis van de historische cijfers van de afgelopen jaren en de te verwachten uitgaven op basis van toezeggingen voor wat de zending betreft. Stichting de Reddingsark is vrijwel volledig afhankelijk van ( bestemde ) giften.

Resultatenrekening 2017 en begroting 2018:

Resultatenrekening 2017 Begroting 2018
Inkomsten
Giften 61.560 60.000
Collecten 26.376 24.000
Schenkingen 9.000 10.000
Huuropbrengst 7.850 8.000
Rente 289 300
Zendingsbijdragen 57.451 55.000
Totaal baten 162.526 157.300
Uitgaven
Zendingsprojecten 53.008 53.000
Gemeente algemene kosten 16.942 18.000
Huisvesting 25.563 27.000
Energieverbruik 8.128 8.000
Personeelskosten 12.945 13.000
Diaconie 4.480 5.000
Sprekers 17.683 18.000
Afschrijvingen 5.425 6.000
Positief resultaat 18.352 9.000
Totaal 162.526 141.000
     
Resultaat gemeente 13.909 7.000
Toename bestemming zending 4.443 2.000

Toelichting Resultatenrekening 2017 en begroting 2018:

De resultatenrekening 2017 geven aan de inkomstenkant de vrijwillige giften en collecten aan en huur van het Inwonende beheerders echtpaar en daarnaast de giften voor diverse zendingsprojecten. De begroting 2018 is gebaseerd op de resultaten over 2017.

Aan de uitgavenkant zien we de bestedingen aan de zendingsprojecten en kosten gemeente in 2017 en een kostenbegroting voor 2018 gebaseerd op de werkelijke kosten 2017.

De kosten gemeente algemeen bestaan uit huishouding, contactblad, zondagschool, kosten jeugd, overige gemeente activiteiten en kosten van bijeenkomsten waaronder bijbel-studie dagen en avonden en overige gemeente activiteiten voor jeugd en ouderen.

De diverse sprekers krijgen vaste vergoedingen die worden geregistreerd als inkomsten uit overige werkzaamheden voor de betreffende sprekers.

Afschrijvingen hebben betrekking op inventaris alsmede geluid- en beeld apparatuur.

Het resultaat van het afgelopen boekjaar van de gemeente wordt toegevoegd aan de algemene reserve en het resultaat van het afgelopen boekjaar voortkomend uit de zendingsgiften verhoogt de reserves betreffende de zendingsprojecten.

De begroting voor 2018 geeft de te verwachten inkomsten en bestedingen weer op basis van de historische cijfers van de afgelopen jaren en de te verwachten uitgaven op basis van toezeggingen voor wat de zending betreft. Stichting de Reddingsark is vrijwel volledig afhankelijk van ( bestemde ) giften.