Voor wie nog niet bekend is met de reddingsark willen wij hier een aantal punten toelichten. Deze punten geven in het kort weer wat het doel is van de gemeente en hoe wij dat vorm willen geven. Hierbij lichten wij kort onze grondslag en visie toe. Daarnaast gaan we in op zaken als leiding in de gemeente, lidmaatschap van de gemeente, doop en avondmaal. Deze toelichtingen zijn niet uitputtend, mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen.

Daarnaast hebben we een informatieboekje (PDF). Hierin staan bovenstaande punten uitgeschreven samen met nog andere belangrijke informatie. Dit informatieboekje is tijdens de samenkomsten op zondagochtend ook op papier beschikbaar. Spreek hiervoor één van de oudsten aan.

ANBI Gegevens, Stichting De Reddingsark Baarn

RSIN nummer: 003047271
KVK nummer: 41188258
Rechtsvorm: Kerkgenootschap
Statutaire zetel: Adelheidlaan 8, 3743 DH Baarn
Telefoonnummer: 035-5413691
Website: www.dereddingsark.nl
Postadres: Faas Eliaslaan 33, 3742 AS Baarn

Stichting De Reddingsark is een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor de belastingvoordelen gelden die aan een ANBI worden toegekend.

Doelstelling van de stichting:

 • 1 - Het verkondigen en verbreiden van het evangelie van Jezus Christus.
 • 2 - Het in stand houden van- en leiding geven aan een evangeliegemeente en het uitvoeren van alle daartoe behorende taken, een en ander in de ruimste zin genomen.
 • 3 - Het verstrekken van de door de stichting ontvangen gelden aan naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komende zendelingen en/of instellingen van evangelische zendingsarbeid, dan wel aan personen, die zich voor zodanige arbeid bekwamen en/of zich bekwamen voor arbeid binnen een evangelische gemeente.
 • 4 - De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verlenen van hulp en bijstand aan mensen, die in geestelijke nood verkeren. Het stimuleren en bevorderen van bijbel studie, het organiseren van bijeenkomsten en al datgene wat bevorderlijk kan zijn voor het gestelde doel.

Middelen:

De middelen van de stichting worden onder meer verkregen uit collecten, donaties, vergoedingen, subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen.

Locaties:

Bezoekadres gemeente: Locatie Baarn - Adelheidlaan 8, 3743 DH Baarn.
Bezoekadres gemeente: Locatie Bunschoten - Plecht 1, 3751 WB Bunschoten.

Beleidsplan:

Uit de doelstelling van de stichting volgt het beleidsplan:

De evangeliegemeente de Reddingsark is een zelfstandig kerkgenootschap die op twee plaatsen samenkomt, in Baarn en Bunschoten.

De evangeliegemeente is een gemeente van Jezus Christus en erkent de bijbel als het onfeilbare door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God.

De evangeliegemeente heeft ten doel mensen te brengen tot volwassenheid in het geloof in Jezus Christus, en tot het beleven van de gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. Zij tracht het doel te bereiken door:

 • 1 - Het houden van samenkomsten en toerustingscursussen.
 • 2 - Het toerusten van gemeenteleden door middel van woordverkondiging, bijbelstudie, bidstonden. Kringwerk, jeugdwerk en tienerwerk.
 • 3 - Het verlenen van pastorale en diaconale zorg.
 • 4 - Evangelisatie en het verspreiden van evangelische lectuur.
 • 5 - Het ondersteunen van zendingsprojecten en zendelingen.

Bestuurders:

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden; momenteel bestaat het bestuur uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden:
Voorzitter: H.C.C.J. Lups
Secretaris: H. Geurts
Penningmeester: J.D. Braaksma
Algemeen bestuurslid: H. Heimensen
Algemeen bestuurslid: J. van Hall

De bestuursleden worden benoemd door het bestuur.

De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden om niet. Aan hen kan echter voor de werkelijk gemaakte kosten een redelijke vergoeding worden toegekend.

Activiteiten:

In beide locaties wordt op de zondagmorgen om 9.45 uur een openbare samenkomst gehouden, waarbij verschillende voorgangers de Woordverkondiging verzorgen. Gedurende de samenkomsten verzorgt een muziekteam de begeleiding van de te zingen liederen. Daarnaast organiseert de Stichting studieavonden, waarbij verschillende onderwerpen behandeld worden. Ook deze avonden zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

Binnen de gemeente bestaat actief kinder- en jeugdwerk, waarbij in verschillende leeftijdsgroepen jongeren onderwezen en begeleid worden in de geestelijke ontwikkeling. De leeftijdsgroepen tot ca. 12 jaar komen tijdens de samenkomsten bij elkaar, terwijl de oudere leeftijdsgroepen ook op andere avonden bij elkaar zijn om Bijbelse onderwerpen met elkaar te bestuderen.

Daarnaast zijn er, verdeeld over de beide locaties, zes kringen voor volwassenen actief die een maal per maand samenkomen.

Er is een vast pastoraal team die naast de leiding van de gemeente hulp verleend aan diegenen die geestelijke ondersteuning nodig hebben. Het team bestaat uit meerdere personen die zich bekwaamd hebben om op verzoek geestelijke hulp te verlenen.

Een keer per maand is een klein team in het centrum van Baarn actief om het evangelie te delen met iedereen die daar voor open staat en wordt er informatiemateriaal aangeboden.

Op dit moment is de gemeente zeer nauw betrokken bij de volgende zendingsprojecten:

 • 1 - Projecten onder prostituees in Taiwan.
 • 2 - Kinderprojecten in China.
 • 3 - Een zendingsorganisatie in Nederland.
 • 4 - De geestelijke ondersteuning van een bijbelleraar in Nederland.
 • 5 - Zending onder jeugd in Curaçao.
 • 6 - Projecten in Albanië en Roemenië.

Jaarrekening:

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar zal de penningmeester rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar ter goedkeuring overleggen aan het bestuur.

Een kascommissie controleert de jaarrekening.

De jaarrekening wordt op zorgvuldige wijze in lijn met het beleid samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

Resultatenrekening 2018 en begroting 2019:

Resultatenrekening 2018 Begroting 2019
Inkomsten
Giften 64.468 65.000
Collecten 24.861 24.000
Schenkingen 12.337 10.000
Huuropbrengst 6.850 8.000
Rente 136 200
Zendingsbijdragen 52.673 55.000
Totaal baten 161.325 162.200
Uitgaven
Zendingsprojecten 48.142 53.000
Gemeente algemene kosten 17.774 18.000
Huisvesting 32.117 32.000
Energieverbruik 8.693 9.000
Personeelskosten 13.386 14.000
Diaconie 4.535 5.000
Sprekers 20.515 20.000
Afschrijvingen 5.452 5.000
Positief resultaat 10.711 6.200
Totaal 161.325 162.200
     
Resultaat gemeente 6.180 4.200
Toename bestemming zending 4.531 2.000

Toelichting Resultatenrekening 2018 en begroting 2019:

De resultatenrekening 2018 geven aan de inkomstenkant de vrijwillige giften en collecten aan en huur van het Inwonende beheerders echtpaar en daarnaast de giften voor diverse zendingsprojecten. De begroting 2019 is gebaseerd op de resultaten over 2018.

Aan de uitgavenkant zien we de bestedingen aan de zendingsprojecten en kosten gemeente in 2018 en een kostenbegroting voor 2019 gebaseerd op de werkelijke kosten 2018.

De kosten gemeente algemeen bestaan uit huishouding, contactblad, zondagschool, kosten jeugd, overige gemeente activiteiten en kosten van bijeenkomsten waaronder bijbel-studie dagen en avonden en overige gemeente activiteiten voor jeugd en ouderen.

De diverse sprekers krijgen vaste vergoedingen die worden geregistreerd als inkomsten uit overige werkzaamheden voor de betreffende sprekers.

Afschrijvingen hebben betrekking op inventaris alsmede geluid- en beeld apparatuur.

Het resultaat van het afgelopen boekjaar van de gemeente wordt toegevoegd aan de algemene reserve en het resultaat van het afgelopen boekjaar voortkomend uit de zendingsgiften verhoogt de reserves betreffende de zendingsprojecten.

De begroting voor 2019 geeft de te verwachten inkomsten en bestedingen weer op basis van de historische cijfers van de afgelopen jaren en de te verwachten uitgaven op basis van toezeggingen voor wat de zending betreft. Stichting de Reddingsark is vrijwel volledig afhankelijk van ( bestemde ) giften.

Resultatenrekening 2017 en begroting 2018:

Resultatenrekening 2017 Begroting 2018
Inkomsten
Giften 61.560 60.000
Collecten 26.376 24.000
Schenkingen 9.000 10.000
Huuropbrengst 7.850 8.000
Rente 289 300
Zendingsbijdragen 57.451 55.000
Totaal baten 162.526 157.300
Uitgaven
Zendingsprojecten 53.008 53.000
Gemeente algemene kosten 16.942 18.000
Huisvesting 25.563 27.000
Energieverbruik 8.128 8.000
Personeelskosten 12.945 13.000
Diaconie 4.480 5.000
Sprekers 17.683 18.000
Afschrijvingen 5.425 6.000
Positief resultaat 18.352 9.000
Totaal 162.526 141.000
     
Resultaat gemeente 13.909 7.000
Toename bestemming zending 4.443 2.000

Toelichting Resultatenrekening 2017 en begroting 2018:

De resultatenrekening 2017 geven aan de inkomstenkant de vrijwillige giften en collecten aan en huur van het Inwonende beheerders echtpaar en daarnaast de giften voor diverse zendingsprojecten. De begroting 2018 is gebaseerd op de resultaten over 2017.

Aan de uitgavenkant zien we de bestedingen aan de zendingsprojecten en kosten gemeente in 2017 en een kostenbegroting voor 2018 gebaseerd op de werkelijke kosten 2017.

De kosten gemeente algemeen bestaan uit huishouding, contactblad, zondagschool, kosten jeugd, overige gemeente activiteiten en kosten van bijeenkomsten waaronder bijbel-studie dagen en avonden en overige gemeente activiteiten voor jeugd en ouderen.

De diverse sprekers krijgen vaste vergoedingen die worden geregistreerd als inkomsten uit overige werkzaamheden voor de betreffende sprekers.

Afschrijvingen hebben betrekking op inventaris alsmede geluid- en beeld apparatuur.

Het resultaat van het afgelopen boekjaar van de gemeente wordt toegevoegd aan de algemene reserve en het resultaat van het afgelopen boekjaar voortkomend uit de zendingsgiften verhoogt de reserves betreffende de zendingsprojecten.

De begroting voor 2018 geeft de te verwachten inkomsten en bestedingen weer op basis van de historische cijfers van de afgelopen jaren en de te verwachten uitgaven op basis van toezeggingen voor wat de zending betreft. Stichting de Reddingsark is vrijwel volledig afhankelijk van ( bestemde ) giften.

Resultatenrekening 2016 en begroting 2017:

Baten 2016 Begroting 2017
Resultatenoverzicht
Baten
Giften 55.652 56.000
Collecten 22.557 24.000
Schenkingen 2.000 5.000
Huuropbrengst 7.475 7.000
Rente 921 1.000
Zendingsbijdragen 50.612 48.000
Totaal baten 139.217 141.000
Lasten
Zendingsprojecten 41.119 45.000
Gemeente algemene kosten 14.718 18.000
Huisvesting 27.012 27.000
Energieverbruik 8.332 8.000
Personeelskosten 13.173 13.000
Diaconie 4.132 5.000
Sprekers 15.275 15.000
Afschrijvingen 5.965 6.000
Positief resultaat 9.491 4.000
Totaal 139.217 141.000
     
Positief resultaat gemeente 2 4.000
Toename bestemming zending 9.493

Toelichting Resultatenrekening 2016 en begroting 2017:

De resultatenrekening 2016 geven aan de inkomstenkant de vrijwillige giften aan en huur van het inwonende beheerdersechtpaar en daarnaast de giften voor diverse zendingsprojecten. De begroting 2017 is gebaseerd op basis van de opbrengsten en kosten over 2016.

Aan de kostenkant zien we de bestedingen aan de zendingsprojecten en kosten gemeente in 2016 en een begroting voor 2017 op hetzelfde niveau.

De kosten gemeente algemeen bestaan uit huishouding, contactblad, zondagschool, kosten jeugd, overige gemeente activiteiten en kosten van bijeenkomsten waaronder bijbel -studie dagen en avonden etc.

De diverse sprekers krijgen vaste vergoedingen die worden geregistreerd als inkomsten uit overige werkzaamheden voor de betreffende sprekers.

Afschrijvingen hebben betrekking op inventaris alsmede geluid- en beeld apparatuur.

Het resultaat van de gemeente wordt toegevoegd aan de algemene reserve en de toename bestemming zending verhoogt de reserve betreffende de zendingsprojecten.

De begroting voor 2017 wijkt niet veel af t.o.v. de resultaten 2016, daarbij opgemerkt dat de stichting vrijwel volledig afhankelijk is van giften en ook in 2017 op basis van het vertrouwen dat de Heer zal voorzien, deze begroting is opgesteld.

Resultatenrekening 2015 en begroting 2016:

Baten 2015 Begroting 2016
Resultatenoverzicht
Baten
Giften 57.743 58.000
Collecten 26.794 26.000
Schenkingen 2.000 3.000
Huuropbrengst 6.850 7.000
Rente 2.898 2.000
Zendingsbijdragen 45.347 45.000
Totaal baten 141.632 141.000
Lasten
Zendingsprojecten 47.925 45.000
Gemeente algemene kosten 17.363 18.000
Huisvesting 24.111 27.000
Energieverbruik 9.348 8.000
Personeelskosten 12.493 13.000
Diaconie 4.484 5.000
Sprekers 14.048 15.000
Afschrijvingen 6.329 6.000
Positief resultaat 5.531 4.000
Totaal 141.632 141.000
     
Positief resultaat gemeente 8.109 4.000
Afname bestemming zending 2.578

Toelichting Resultatenrekening 2015 en begroting 2016:

De resultatenrekening 2015 geven aan de inkomstenkant de vrijwillige giften aan en huur van het inwonende beheerdersechtpaar en daarnaast de giften voor diverse zendingsprojecten. De begroting 2016 laat eenzelfde beeld zien als de opbrengsten 2015 met verlaagde rente opbrengst verwachting.

Aan de kostenkant zien we de bestedingen aan de zendingsprojecten en kosten gemeente in 2015 en een begroting voor 2016 op hetzelfde niveau.

De kosten gemeente algemeen bestaan uit huishouding, contactblad, zondagschool, kosten jeugd, overige gemeente activiteiten en kosten van bijeenkomsten waaronder bijbel -studie dagen en avonden etc.

De diverse sprekers krijgen vaste vergoedingen die worden geregistreerd als inkomsten uit overige werkzaamheden voor de betreffende sprekers.

Afschrijvingen hebben betrekking op inventaris alsmede geluid- en beeld apparatuur.

Het positieve resultaat van de gemeente wordt toegevoegd aan de algemene reserve en het besteedde bedrag van de zendingsbijdragen verlaagd de reserve betreffende de zendingsprojecten.

De begroting voor 2016 wijkt niet veel af t.o.v. de resultaten 2015, waarbij opgemerkt dat de stichting vrijwel volledig afhankelijk is van giften en ook in 2016 op basis van het vertrouwen de nodige middelen hopelijk ter beschikking komen.

Resultatenrekening 2014 en begroting 2015:

Baten 2014 Begroting 2015
Resultatenoverzicht
Baten
Giften 62.934 63.000
Collecten 25.990 25.000
Schenkingen 2.750 2.750
Huuropbrengst 6.850 6.600
Rente 4.234 2.000
Zendingsbijdragen 69.447 70.000
Totaal baten 172.205 169.350
Lasten
Zendingsprojecten 68.315 70.000
Gemeente algemene kosten 18.746 19.000
Huisvesting 31.193 32.000
Energieverbruik 7.782 8.000
Personeelskosten 12.067 12.000
Diaconie 4.702 4.800
Sprekers 14.650 15.000
Afschrijvingen 7.129 7.000
Positief resultaat 7.621 1.550
Totaal 172.205 169.350
     
Positief resultaat gemeente 6.489 1.550
Toename bestemming zending 1.132 0

Toelichting Resultatenrekening 2014 en begroting 2015:

De resultatenrekening 2014 geven aan de inkomstenkant de vrijwillige giften aan en huur van het Inwonende beheerdersechtpaar en daarnaast de giften voor diverse zendingsprojecten.. De begroting 2015 laat eenzelfde beeld zien als de opbrengsten 2014 met verlaagde rente opbrengst verwachting.

Aan de kostenkant zien we de bestedingen aan de zendingsprojecten in 2014 en een begroting voor 2015 op hetzelfde niveau.

De kosten gemeente algemeen bestaan uit huishouding, contactblad, zondagschool, kosten jeugd

Overige gemeente activiteiten en kosten van bijeenkomsten en bijbel studie dagen en avonden etc.

De diverse sprekers krijgen vaste vergoedingen die worden geregistreerd als inkomsten uit overige werkzaamheden voor de betreffende sprekers.

Afschrijvingen hebben betrekking op inventaris en geluid en beeld apparatuur.

Het positieve resultaat van de gemeente wordt toegevoegd aan de algemene reserve en het positieve resultaat van de zendingsbijdragen wordt bestemd voor de betreffende zendingsprojecten.

De begroting voor 2015 wijkt niet veel af t.o.v. de resultaten 2014, waarbij opgemerkt dat de stichting vrijwel volledig afhankelijk is van giften en er ook in 2015 op basis van het vertrouwen de nodige middelen ter beschikking komen.