Voor wie nog niet bekend is met de reddingsark willen wij hier een aantal punten toelichten. Deze punten geven in het kort weer wat het doel is van de gemeente en hoe wij dat vorm willen geven. Hierbij lichten wij kort onze grondslag en visie toe. Daarnaast gaan we in op zaken als leiding in de gemeente, lidmaatschap van de gemeente, doop en avondmaal. Deze toelichtingen zijn niet uitputtend, mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen.

Daarnaast hebben we een informatieboekje (PDF). Hierin staan bovenstaande punten uitgeschreven samen met nog andere belangrijke informatie. Dit informatieboekje is tijdens de samenkomsten op zondagochtend ook op papier beschikbaar. Spreek hiervoor één van de oudsten aan.

Avondmaal

Het Avondmaal is ingesteld door de Here Jezus:

En toen het uur aangebroken was, ging Hij aanliggen en de apostelen met Hem. En Hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd. Want Ik zeg u, dat Ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods. En Hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide: Neemt deze en laat hem bij u rondgaan. Want Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk Gods gekomen is. En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. Lukas 22: 14-20

Het is een gedachtenismaal, waarbij wij het lijden en sterven van de Heer gedenken. Door de tekenen van brood en wijn beleven wij Zijn verbondenheid met ons en wij onze verbondenheid met Hem. Daarbij zien wij vooruit naar het: TOTDAT Hij komt…!! Het brood dat de gelovigen delen, bepaalt hen erbij dat zij als gemeente een Lichaam zijn. Bij het avondmaal beleven zij ook de verbondenheid met elkaar als Lichaam van Christus. Het is tevens een maaltijd van dankzegging.

Het avondmaal staat open voor hen die in de Here Jezus Christus geloven, Hem als hun Verlosser hebben aangenomen en in gehoorzaamheid aan zijn Woord in deze wereld willen leven:

Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood. 1 Corinthiers 10: 16-17

Het vieren van het avondmaal vindt een maal per maand plaats, op de laatste zondag van de maand. Ook u als gelovige gast bent welkom aan de Tafel van de Heer. U hoort immers ook tot Zijn Lichaam, zij het dat u misschien gewend bent om naar een andere gemeente te gaan. Wel verzoeken wij u in dat geval om u voor de samenkomst zich aan een van de oudsten bekend te maken. Onze kinderen nemen geen deel aan het Avondmaal. Hoewel we weten dat jonge kinderen ook reeds de Here kunnen hebben aangenomen, stellen wij deelname uit totdat zij de leeftijd van onderscheid bereikt hebben.