Hij weet alles van me

Hij weet alles van me, Johannes 4:39

Het was een bijzonder getuigenis van de vrouw die op het heetst van de dag een ontmoeting heeft gehad met de Here Jezus Christus, de Bron van het levende water. Ze had Hem ontmoet, vervolgens gesproken en ze vertrouwde Hem door de wijze waarop Hij haar had benaderd, dit was totaal anders dan ze gewend was van alle andere mannen. Hij had haar geaccepteerd zoals ze was, dit maakte een verpletterende indruk op haar. Nadat Hij Zich aan haar bekend had gemaakt was ze weggerend naar de mensen in de stad.

Ze rende naar de stad waar ze aan de mensen, die ze eerst had ontlopen, ging vertellen dat Hij alles van haar wist. En dat alles was nu niet iets om trots op te zijn, ze had een leven vol zonde geleid. Wat een geweldige verandering kwam er in haar leven naar aanleiding van de ontmoeting met de Heer.

Ze hadden eerst een gesprek gehad waarbij ze op verschillende “niveaus” met elkaar hadden gesproken, zij sprak over het letterlijke water en letterlijk dorst, Hij sprak over haar geestelijke dorst en het geestelijke water. Pas toen Hij tegen haar zei “Ga heen, roep uw man en kom hier” kwam naar boven wat haar werkelijke dorst was, niet het fysieke water en haar probleem om naar de put te gaan (Joh. 4:15) maar haar geestelijke dorst, want ze reageerde met de woorden ” Ik heb geen man”. Gij hebt juist geantwoord zei de Heer, Vijf mannen had ze gehad en ze leefde met de 6e samen en dan zegt ze “ik heb geen man”. Dan dringt het tot haar door waar haar werkelijke probleem is: haar zondige leven. Daarom kon ze toen gaan drinken van het levende water. Haar zonde hadden de stromen van levend water geblokkeerd, nu deze verhindering was beleden kon dit levende water haar echte geestelijke nood wegnemen. . Hij was de 7e Man in haar leven, ze had vijf mannen gehad en degene met wie ze nu leefde was haar man niet. Deze Man was echter heel anders dan die eerdere 6 mannen. Deze Man maakte een diepe indruk op haar en veranderde haar leven radicaal. Deze 7e Man bracht haar tot bloei, vervulde haar hele hart en leven. Ook in onze levens kan er zonde zijn die de stromen van Gods levende water naar onze dorstige zielen tegenhouden.

Vervolgens liet haar kruik bij de bron staan en getuigde in de stad dat ze een Man had ontmoet die haar accepteerde zoals ze was, haar zonden waren door Hem vergeven. Hij had haar lief met een liefde die ze bij die zes andere mannen niet had ervaren. Daarom riep ze het uit in het stadje: “Hij weet alles van me”.

Wat heerlijk dat ook wij met alle troep, alles wat is fout gegaan in ons leven, alle zonden bij Hem mogen komen! Hoe groot onze zonden ook zijn, Zijn genade en vergeving is altijd groter. Hij verwijt ons niets, Hij vergeeft ons en wil ons dan zegenen! Wij zijn in de kern niets anders dan deze vrouw bij de bron, ze staat symbool voor elk mens en elk mens is een zondaar en heeft Zijn vergeving nodig. Jes. 59:2 “maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort”.

Bij Hem mocht ze zijn wie ze werkelijk was, Hij werd een echte Vriend. Een Vriend die alle dagen bij haar zou zijn en op Wie ze voortdurend kon vertrouwen. Een Vriend met Wie ze een open en eerlijke relatie van hart tot hart had gekregen. Ze hoefde zich niet meer te verstoppen of te schamen, ze hoefde zich niet meer anders voor te doen dan ze was. Hij wist alles van haar en hield desondanks van haar! Wat een blijdschap en verandering bracht dit in haar leven teweeg, wat een vrijheid om zó te mogen leven. Bij deze Man voelde ze zich geliefd, geborgen en veilig.

Haar getuigenis maakte veel los in het dorp. Er kwamen namelijk veel Samaritanen tot geloof. De vrouw had de Bron van het levende water gevonden en ze had niet alleen gedronken uit die Bron, ze

was zelf ook een bron van zegen voor de mensen in de stad geworden. Stromen van levend water kwamen nu uit haar binnenste voort, precies zoals dat in Johannes 7:37 e.v. staat beschreven: “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”. Ze was bij Hem gekomen, had gedronken en als vanzelf, door de werking van Gods Heilige Geest, kwamen er stromen van levend water!

Er kwamen mensen tot geloof naar aanleiding van haar bijzondere getuigenis. Iedereen kende haar waarschijnlijk en men werd nieuwsgierig naar wat er met haar had plaatsgevonden. Ze wilden zelf deze bijzondere Man ontmoeten. Wat een verandering heeft de ontmoeting van deze vrouw teweeggebracht in de stad. En wat een verandering kan ons getuigenis teweegbrengen in onze omgeving!