Gods leiding in ons dagelijks leven

In dit artikel wil ik een aantal richtlijnen noemen, die kunnen helpen om Gods leiding duidelijker te begrijpen in ons dagelijkse leven. Het is zeker niet zo dat na het lezen van dit artikel altijd klip en klaar zal zijn wat Gods wil is in iedere situatie, maar ik zal proberen een paar bijbelse criteria te noemen, waardoor het in veel gevallen duidelijk is of hoe het duidelijker kan worden wat de wil van God is.

Johannes 10:4 Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.

De schapen volgen de herder, omdat zij zijn stem kennen. Dit is een eerste voorwaarde om Gods leiding te onderkennen. De schapen volgden de herder, want ze herkenden zijn stem. Wij moeten ook onze Herder persoonlijk kennen. Wij moeten hebben geknield bij het kruis, onze zonden hebben beleden en Hem hebben aangenomen als onze Heiland. Als we Hem niet persoonlijk kennen, kan Hij ons niet leiden en kunnen wij Hem niet verstaan.

Joh. 14:26 maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

Als wedergeboren christenen hebben we de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest wil en zal ons leiden op onze levensweg. De Heer kan ons door Zijn Heilige Geest duidelijk maken wat Zijn wil is voor onze dagelijkse weg. Hij kan ook bijbelteksten in herinnering brengen, die te maken hebben met keuzes in ons leven. Voorwaarde voor het in herinnering brengen van teksten is natuurlijk wel dat we Gods Woord hebben gelezen en overdacht, zodat Hij op bepaalde momenten de juiste teksten in onze gedachten kan brengen.

Fil. 4:6 ...maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

Alles in ons leven mogen we in het gebed bij Hem brengen. Hij wil gebeden zijn. Hij wil graag dat we echt afhankelijk van Hem zijn. Als wij ons leven verliezen, juist dan zullen we het behouden. Dit lijkt zo makkelijk, maar is juist zo moeilijk om ons helemaal toe te vertrouwen aan Hem, toch is dit de beste weg. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, laten we de kracht van het gebed niet onderschatten. In ons gebed kan Hij ons Zijn wil duidelijk maken. Bidden is immers spreken met en luisteren naar God.

Psalm 73:28 maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn,

Als we Gods stem willen verstaan is het goed om dicht bij Hem te blijven. Dit gold natuurlijk ook in een schaapskudde, hoe dichter een schaap bij de herder was hoe beter het de stem van de herder hoorde. Als we Gods stem willen horen is het van belang dat we 'dicht bij Hem leven'. Het mag duidelijk zijn, dat we als we in ons dagelijks leven geen rekening houden met de Heer, dat het voor ons ook niet duidelijk zal zijn wat Zijn weg met ons is. We moeten ons leven afstemmen op Hem, de dag beginnen met Hem, zoals ook de Isra'lieten in de woestijn dagelijks in de ochtend hun manna verzamelden (Ex. 16:21), zo is het ook voor ons goed de dag te beginnen met een stukje te lezen uit Gods Woord en de dingen die we lezen ook toe te passen in ons dagelijks leven. Zo blijven we dicht bij Hem en zo zal Hij ook duidelijker tot ons spreken.

Jesaja 59:2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.

Dit punt sluit direct aan bij het bovenstaande over het dicht bij de Herder blijven. Als we zondigen ontstaat er direct scheiding tussen God en ons, zoals ook blijkt uit de aangehaalde tekst uit Jesaja. God is heilig en ons contact met Hem wordt onmiddellijk verbroken als we zondigen. Het opruimen, belijden van onze zonden is dus ook een voorwaarde om Zijn stem te horen.

Psalm 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Een lamp dient om licht te geven, zo wil ook Gods Woord ons licht geven op ons pad, zodat we weten wat we wel of niet moeten doen. Heel veel zaken worden in de bijbel heel duidelijk aangegeven. Zo weten we dat we niet mogen stelen: Exodus 20:15 Gij zult niet stelen. We worden opgeroepen niet te liegen (Ef. 4:25), niet te vloeken of te tieren (Ef. 4:31), om zachtmoedig te zijn (Coll.3:12) etc. Over heel wat onderwerpen is de bijbel zeer duidelijk en dus is het ook duidelijk wat Gods wil in dit soort zaken is. Hier hoeven we dus niet eens naar te vragen, we moeten in ons dagelijks leven gehoorzamen aan datgene wat Gods Woord ons zegt.

Mattheus 22:37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

Geloven betekent niet dat we ons verstand 'op nul' zetten. In de keuzes die we moeten maken is het goed om ook ons verstand te gebruiken. We moeten de verschillende voor- en nadelen op een rijtje zetten en dan een verstandige keuze maken. Er schuilt echter wel een addertje onder het gras, want ons hart is arglistig en verderfelijk zegt Jeremia (17:9). Dat betekent dat we heel open en eerlijk en biddend de voors en tegens op een rijtje moeten zetten, dus God hier ook in betrekken om te voorkomen dat we verkeerde keuzes maken.

1 Cor12:25 maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen.

We zijn als gelovigen geplaatst in de (plaatselijke) gemeente toen we tot geloof kwamen. Als gemeenteleden horen we voor elkaar te zorgen, of zoals een andere tekst zegt 'op elkaar acht te geven'. Zo kunnen we elkaar ook helpen met de vragen waar we mee worstelen. Laten we geestelijke broeders of zusters die we vertrouwen betrekken bij onze vragen of moeilijkheden. Zij kunnen wellicht vanuit een andere invalshoek een goed advies geven. Dit advies kunnen we dan meenemen in onze overwegingen, de keuze die we uiteindelijk maken is natuurlijk wel onze eigen verantwoordelijkheid.

Psalm 31:15 Mijn tijden zijn in uw hand.

We zijn nog wel eens ongeduldig en willen graag snel duidelijkheid en antwoorden op onze vragen. Het is goed te wachten op Gods tijd. Hij weet wat goed voor ons is en ook welk tijdstip het meest geschikt is om antwoord te geven. Klaagliederen3: 26 goed is het, in stilheid te wachten op het heil des Heren

Psalm 48:14 Waarlijk, zo is God, onze God, voor eeuwig en altoos; tot de dood toe zal Hij ons leiden.

Niet in alle gevallen zal duidelijk zijn wat Gods wil is, maar dan mogen we, als een kind, vertrouwen op bovenstaande belofte. We mogen weten dat Hij onze Vader is, die altijd liefdevol voor ons zorgt. Naarmate we Hem meer betrekken in ons dagelijks leven, zal Hij openingen geven, mensen op ons pad plaatsen of ons op andere wijze duidelijkheid geven. Hij kan alle omstandigheden laten meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben.(Rom. 8:28). Hij wordt genoemd El Shaddai (God de Almachtige) Gen. 17:1) we moeten steeds weer beseffen en geloven, dat dit 'cht zo is. Hij is de Schepper van alle dingen, zou Hij dan niet voor ons kunnen zorgen?

Hebr. 12:1 e.v. ... en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs....