Gij zijt een God des aanziens

Gij zijt een God des aanziens; want, zeide zij, heb ik hier ook omgezien naar Hem, die naar mij ziet?, Gen. 16:13

Bovenstaande woorden zijn uitgesproken door Hagar de slavin van Sarai en Abram. Toen Hagar deze woorden sprak was ze waarschijnlijk ongelovig, we lezen niets over geloof van Hagar. We weten uit de geschiedenis wel dat ze in grote problemen zat toen ze deze uitspraak deed. En juist op dát moment zag God naar haar om. En dat niet alleen: Híj wilde contact met haar en Híj deed haar een gelofte. In Rom. 5 lezen we dat God Zijn liefde voor ons, u en mij, bewijst doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Wat een geweldige God is dat, die naar ons om zag terwijl wij helemaal niet aan Hem dachten.

Saulus was ook iemand naar wie God omzag. Saulus was een gedreven man, hij was recht in de leer en voldeed aan alle verplichtingen. Hij was een vervolger van de gemeente, totdat God aan hem verscheen op de weg naar Damascus. Toen leerde hij heel persoonlijk de Here Jezus kennen en toen werd hij een discipel. Gód Zelf greep in in het leven van Saulus. Een geweldige verandering in zijn leven was het gevolg. Onze God is een liefhebbende God, die niet wil dat iemand verloren gaat. Ja Zijn liefde zocht ons en Zijn bloed dat kocht ons!

Jacob is voor ons heel herkenbaar. Zijn naam betekent bedrieger en bedriegen kon hij. Jacob was iemand die gewend was om zijn eigen keuzes te maken om zijn eigen doelen te bereiken. Toch was het Gód, die ingreep in het leven van Jacob en hem uiteindelijk zover bracht dat Jacob God aanbad. Jacob zocht God lang niet altijd, tóch openbaarde de Heer Zich in Jacobs leven. U en ik lijken misschien op Jacob, wat geweldig dat God ons niet doet naar onze daden, maar dat Hij ook naar ons omziet als wij niet naar Hem omzien.

De jongen die wij kennen als de “verloren zoon” had heel bewust de keuze gemaakt dat hij zijn deel van de erfenis wilde hebben. Zijn vraag was, zeker in die tijd en cultuur, niet gepast, verre van dat zelfs. Wat is dan de houding van de vader een geweldig beeld van God de Vader. Als de jongen berooid terugkeert klinkt er geen enkel verwijt, integendeel. De vader die dagelijks verlangend op de uitkijk stond om te zien of de jongen terugkwam rende hem tegemoet en voordat de jongen zijn ingestudeerde belijdenis kon uitspreken viel hij de jongen om de hals en kuste hem. De vader handelde zonder aanzien des persoon. U en ik zijn als de verloren zoon en God is als de vader. Een vergevende God, een genadige en barmhartige God, wiens hart overloopt van liefde. Een God die ons niet doet naar onze daden, die ons niet doet naar wat wij verdiend hebben, maar een God die alleen maar wil uitdelen van Zijn liefde aan ons mensen in nood. De tragiek is dat velen niet beseffen dat ze in nood zijn.

Jona was een diensknecht vande Here, maar hij was een ongehoorzame dienstknecht. God deed hem echter niet naar zijn ongehoorzaamheid. Nee, God zette alles op alles om hem terug te brengen. Hij gebruikte hiervoor de omstandigheden, de wind, een grote vis een wonderboom etc. Hij is een God die naar Jona en naar ons omziet. God had een plan met Jona en hij heeft een plan met ons, in ieders leven wil Hij Zijn plan ten uitvoer brengen. Hij ziet naar ons om, dat we dat toch meer zouden beseffen en dat we meer gehoorzaam aan Hem zouden zijn in het vertrouwen dat Hij weet wat Hij doet en dat Hij het beste met ons voorheeft.

Adam en Eva hadden gezondigd, ze waren God ongehoorzaam geweest. Wat deden ze? Ze verstopten zich voor God. Waarom deden ze dat? Ze kenden het hart van God nog niet! Ze waren bang voor straf, maar God had heel andere plannen, Hij wilde het contact met hen weer herstellen, ook hier deed Hij hen niet naar dat ze hadden verdiend. Hij riep: “Adam waar zij gij?” en Hij maakte het, door het slachten van een dier en het bekleden van Adam en Eva met de vellen, weer mogelijk dat ze contact met Hem konden hebben. God is zo goed, liefdevol, daar hebben wij geen besef van. Wij begaan ook zonden en God weet dit (zie 1Joh.1:8) en Hij oordeelt ons niet maar roept ons op onze zonden te belijden, want Hij is getrouw en rechtvaardig om ons onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Misschien herkent u zich in een van de hierboven genoemde personen, ze waren allemaal verschillend, sommigen waren gelovig, anderen ongelovig. Sommigen zondigden bewust, anderen waren zwak en vielen voor de verleiding of ze gingen hun eigen weg ipv Gods weg te gaan. Allemaal waren ze God min of meer vergeten of kenden Hem niet eens.

Misschien herkent u ook de liefde, genade en grootheid van God. Wat we ook hebben gedaan er is altijd een weg terug. Geen zonde zo groot of Gods liefde is groter. De moordenaar aan het kruis kreeg vergeving. Mozes, die een Egyptenaar had doodgeslagen, werd door Zijn genade een trouwe dienstknecht van God,. David liet Uria vermoorden en pleegde overspel met Batseba, toch werd hij een man naar Gods hart.

Al hebben wij een puinhoop van ons leven gemaakt en hebben we niet aan God gedacht, Hij denkt wel aan ons. Hij is een gevende God die altijd maar van Zijn liefde wil geven aan ons. Hij wil zo graag dat we Zijn Vaderhart leren kennen, Hij wil dat we bij Hem thuiskomen en de diepe rust en vrede die alle verstand te boven gaat leren kennen. Dat is een vrede, een sjaloom, die onafhankelijk is van omstandigheden, het is een vrede die afhankelijk is van de aanwezigheid van God.

Misschien hebben we niet geluisterd naar Gods stem die sprak in en door de omstandigheden van ons leven, misschien zijn er zonden in ons leven die eerst moeten worden beleden. Misschien zijn er dingen waar we aan gebonden zijn en die het herstel van onze relatie met God belemmeren. Misschien geven we onze tijd met God geen prioriteit en zijn we langzaam aan van Hem afgedwaald. Of misschien is er iets anders aan de hand waardoor u deze vrede niet (meer) kent, maar weet dan dat God u niet loslaat, Hij staat continue op de uitkijk en wacht tot u “tot uzelf” komt, Hij wil zo graag dat u vrijwillig tot Hem terugkeert, want dán kan Hij u zegenen. Hij is een God die naar u omziet, ook al hebt u niet naar Hem omgezien!