Geenszins Here

Geenszins, Here Handelingen 11:8

Hebt u dat wel eens gezegd of gedacht: Geenszins Here of nee Here? Eigenlijk kan het niet geenszins en Here direct na elkaar, het is 'f geenszins 'f ja Here. Als de Here Jezus echt Heer is in ons leven, dan moeten we Hem ook gehoorzamen en dus erkennen als de Heer van ons leven. Als Degene, die de daadwerkelijke leiding heeft in ons leven.

We moeten beseffen dat we zijn gekocht en betaald met het kostbare bloed van de Here Jezus Zelf. Hij heeft dus recht op ons leven. Verder moeten we begrijpen, dat er niemand is aan wie we ons beter kunnen toevertrouwen dan juist aan Hem. We zijn 'liefdeslaven', d.w.z. slaven die uit liefde voor hun Heer, terwijl ze vrijheid van hun Heer hebben gekregen, t'ch bij hun Heer blijven en hem vrijwillig en uit liefde dienen.

In de bijbel wordt regelmatig gesproken over de verhouding tussen heer en slaaf. Slaven hadden geen rechten, ze moesten hun meester gehoorzamen, want ze waren het eigendom van hun meester. Verder moesten ze ook geen dank verwachten als ze iets hadden gedaan voor hun meester.

We kunnen gemakkelijk de parallel trekken naar onze relatie met onze Heer. In de dagelijkse praktijk hebben wij nog wel eens moeite met het gehoorzamen of verwachten we een bedankje als we iets gedaan hebben voor iemand.

Hem onvoorwaardelijk gehoorzamen wil zeggen, dat we het stuur van ons leven volkomen uit handen geven. Dat is niet eenvoudig. Toch roept de bijbel ons keer op keer op dit te doen: we moeten ons leven verliezen, zodat we het kunnen behouden. We moeten zwak zijn zodat we sterk zijn. Het is steeds volkomen tegengesteld aan wat we van nature, uit onszelf, zouden willen. Daarom is het ook zo moeilijk voor ons. Toch is dit de beste weg: Hem volgen, Hem Heer laten zijn in ons leven. Men zegt wel eens: 'leven als christen is een tegennatuurlijk leven'. Dat klopt, daarom moesten we ook met Hem sterven. Onze oude natuur wordt niet een beetje opgeknapt, nee die moet de dood in. Vervolgens moeten we leren dagelijks te leven uit de nieuwe Bron, zodat Hij onze Leidsman is. Als we dit doen zullen we ervaren dat Hij nabij ons is. Het is een levenslang proces van vallen en opstaan. Maar elke keer als we hebben ervaren dat Gods weg 'cht de beste weg is, zal ons dit sterken in ons vertrouwen in Hem en wordt onze relatie met Hem versterkt.

De slaven in de bijbel hoefden niet te rekenen op bedankjes voor hun werkzaamheden. Dit is voor ons nog wel eens een lastig punt. Als wij iets doen en we worden niet bedankt, dan kan het zo zijn dat we teleurgesteld raken in de ander. Zeker als we ons voor die ander hebben ingespannen. Daarom is het goed om telkens voor ogen te houden voor Wie we het doen. Er staat: in Kolossensen 3:23 'Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen'. Hij zal ons op Zijn tijd belonen als we trouw zijn in onze dienst aan Hem. Dat neemt natuurlijk niet weg, dat het wel fijn is als we worden bedankt, maar daar moet het niet om gaan! We doen het in de eerste plaats voor onze hemelse Meester.

Het beste bijbelse voorbeeld van een dienstknecht is natuurlijk de Here Jezus Zelf. Hij was de grootste Dienstknecht die er is geweest. Hij ging Zijn weg in volkomen gehoorzaamheid aan Zijn God en Vader. Hij heeft Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood van het kruis! Hij is gekruisigd, hoewel Hij kwam vol liefde voor een verloren wereld. 'Laten we ons oog richten op Hem, die de smaad verdragen heeft, om de vreugde die v''r Hem lag. Hebree'n 12:3' en Zijn voorbeeld volgen.