De staf van Mozes

De staf van Mozes, vijf broden, 2 vissen en onbetekenende mensen zoals u en ik.

In het boek Exodus lezen we over de staf van Mozes. Dat is niet zo verwonderlijk, want Mozes was vanaf zijn 40e tot zijn 80e jaar schaapherder. E'n van de kenmerken van een herder is een staf. De volgende 40 jaar trok Mozes met het volk Isra'l door de woestijn en ook daar gebruikte hij zijn staf. Herders maakten gebruik van een stok en een staf weten we uit Psalm 23. Een stok was bedoeld om aanvallen van gevaarlijke dieren af te slaan, het was een soort knuppel. De staf was een stok van ca. 2 meter lengte, die gebogen was aan de bovenzijde. De herder gebruikte de staf als een wandelstok. Aan de onderzijde zat een soort schepje, waarmee de herder kluitjes aarde of steentjes naar de schapen kon gooien om ze weer terug naar de kudde te dirigeren

Mozes gebruikte zijn staf niet alleen om op te leunen of om schapen bij de kudde te houden, de staf werd ook gebruikt om er de tekenen mee te doen waardoor Farao uiteindelijk het volk Isra'l liet gaan. Exodus 4:17 'En deze staf, waarmede gij de tekenen moet doen, moet gij in uw hand nemen'. Omdat Mozes bereid was zijn staf te gebruiken om er de tekenen mee te doen werd de staf van Mozes 'de staf van God'!. Dat is bijzonder, want het dode stuk hout werd een belangrijk instrument bij de verlossing van Isra'l, omdat Mozes de staf gebruikte in de dienst van God. Exodus 4:20 'ook nam Mozes 'de staf Gods' in zijn hand'.

We lezen diverse keren over de staf van Mozes. Hij gebruikte deze om het water van de Nijl in bloed te veranderen (Ex. 7:20), het te laten hagelen (Ex. 9:23), de sprinkhanenplaag te laten beginnen (Ex.10:13) en de Rode Zee te splijten (Ex.14:16), zodat het volk kon ontkomen aan hun achtervolgers. Daarnaast is er sprake van de staf in de strijd tegen Amalek (Ex.17:9) en werd er 2 maal mee op de rots geslagen, zodat er water tevoorschijn kwam en het volk kon drinken.(Num. 20:11).

De staf van Mozes was dus een zeer belangrijk instrument, omdat het 'de staf van God' werd tijdens de verlossing van het volk Isra'l uit Egypte en gedurende hun reis door de woestijn naar het land Kana'n.

Iets dergelijks komen we ook in het nt tegen in de geschiedenis van de wonderbare spijziging. Er is een jongetje met 5 broden en 2 vissen. Met deze broden en visjes kon de Here een wonder doen omdat de jongen bereid was zijn lunchpakket (want dat was het waarschijnlijk) aan de Heer Jezus af te staan. Hij was bereid al zijn voedsel voor die dag aan Christus te geven. Vervolgens kon de Heer Jezus er een wonder mee doen zodat veel mensen gevoed werden.

Mozes was bereid zijn staf te laten gebruiken door God, zodat het Gods staf werd en God er grote dingen mee kon doen. Het jongetje was bereid zijn eten aan de Heer Jezus te geven, zodat duizenden mensen gevoed konden worden. Mozes was geen bijzonder mens en die kleine jongen evenmin, maar omdat ze bereid waren datgene wat ze bezaten af te staan kon God er grote dingen mee doen.

Dit principe geldt ook voor uw en mijn leven. Van onszelf zijn we onbetekenende mensen. Mensen die God helemaal niet zochten, integendeel. We waren zelfs dood voor God, zoals de staf een dood stuk hout was, maar als we onszelf geven in de hand van de levende God kan Hij wonderen doen in ons leven. Het eerste wonder was dat we wedergeboren werden. We zijn opnieuw geboren uit een nieuwe Bron. Maar ook daarna kan en wil God onbetekenende mensen gebruiken, mits we alles wat we hebben, onze tijd, ons geld en ons leven in Zijn hand leggen.

Wij kunnen soms zo gering over onszelf denken, we vinden dat we niet belangrijk zijn, of dat we geen bekwaamheden hebben waardoor we voor God en de mensen onbelangrijk zijn. Niets is echter minder waar! God heeft ieder mens lief, juist daarom zond Hij Zijn Zoon naar deze aarde. Verder heeft iedere gelovige zijn of haar eigen specifieke gave(n) van Hem gekregen en als wij ons volkomen aan Hem toevertrouwen kan hij ons gebruiken, zodat we de werken gaan doen die Hij van tevoren heeft voorbereid. Dan kunnen er grote dingen gebeuren, niet door onze bekwaamheden, maar omdat wij te maken hebben met zo'n grote God!