De bijbel

Het Griekse woord voor bijbel is biblia, dat betekent boeken. De bijbel is verdeeld in twee boeken, het o.t. en het n.t. Beide boeken zijn weer verdeeld in resp. 39 en 27 verschillende boeken. Ongeveer 40 verschillende mensen hebben ''n of meerdere boeken geschreven. De schrijvers hadden een verschillende afkomst: Petrus was een visser, Amos een schaapherder, Mozes groeide op aan het hof van de Farao, Daniel aan het hof van koningen, terwijl David en Salomo koningen waren. E'n ding kenmerkt deze schrijvers: ze werden ge'nspireerd door de Heilige Geest van God (2Petr. 1:21). Daarom is de bijbel zo'n bijzonder boek, want al is het door totaal verschillende mensen geschreven die leefden in verschillende tijden, omstandigheden en plaatsen, toch vormen al deze boeken een eenheid. Het o.t. wordt duidelijk in het licht van het n.t. en de diepte van het n.t. is te begrijpen met de kennis van de o.t. geschiedenissen en profetie'n. Het o.t. en n.t. horen onlosmakelijk bij elkaar. Bovenal is de bijbel het boek dat ons bekend maakt met de Schepper van hemel en aarde, schepping en de zondeval. Maar ook wordt het verlossingsplan vanaf het boek Genesis geleidelijk ontvouwd en aan ons geopenbaard. Last but not least maakt de bijbel ons bekend met de Here Jezus. Hij is het vleesgeworden Woord van God (Joh. 1:14). Uiteindelijk gaat het in de Bijbel om Hem en wijst alles daarom naar Hem.

Voor christenen is de bijbel het fundament van hun leven. God wil ons door Zijn Woord en Geest bekend maken met de grote lijnen van Zijn plan met deze wereld, maar Hij wil ook heel concreet door de bijbel tot ons spreken in ons gemeentelijk en persoonlijk leven. De Heilige Geest maakt de woorden uit de bijbel levend, zodat ze ons hart raken en veranderen (Joh. 6:63) De Bijbel komt op heel verschillende manieren tot ons. Het is aan ons om te reageren op Gods aanraking door Zijn Woord en Geest. Doven we de werking van Zijn Geest uit, bedroeven we Hem als Zijn woord ons aanspreekt 'f geven we Hem de ruimte in ons leven en gaan we in gehoorzaamheid Zijn weg? De bijbel is een bijzonder boek, daarom kunnen we Gods Woord het beste lezen na eerst te hebben gebeden om verlichting door de Auteur van de Bijbel om dan te verstaan wat Hij bedoelt. Enkele teksten:

Jeremia 15:16 'Zo vaak uw woorden gevonden werden at ik ze op, Uw Woord was mij tot vreugde en blijdschap des harten'.

De bijbel is als voedsel. Wij nemen dagelijks het nodige voedsel tot ons zodat we gezond blijven. Gods Woord hoort ons geestelijke voedsel te zijn. We moeten het Woord regelmatig tot ons nemen en het ook gevarieerd gebruiken, dus niet alleen de stokpaardjes uit de bijbel steeds weer oprakelen, maar proberen de breedte van wat er in de bijbel geschreven staat te lezen en te overdenken. De bijbel doorlezen van Genesis tot Openbaringen is heel goed, omdat we zo de grote lijnen gaan zien. Nadat we gegeten hebben begint het verteringsproces van wat we gegeten hebben. Dat moeten we ook doen met Gods Woord, het 'verteren' dwz 'overdenken'. Verteren is heel iets anders dan vluchtig een tekst lezen, zonder er bij na te denken.

Jeremia schrijft: 'Uw Woord was mij tot vreugde en blijdschap des harten'. Dat zal ook onze ervaring zijn als we Gods Woord overdenken. Vreugde en blijdschap des harten was de ervaring van Jeremia, de Emma'sgangers, de kamerling uit Ethiopi' en van vele anderen. Er kan een intense blijdschap en vrede in ons hart komen als we ons regelmatig voeden met Zijn voedsel ook al worden we van alles beroofd, de vrede die God geeft, is een vrede die onafhankelijk is van de omstandigheden. Het hangt af van de aanwezigheid van God. Vele gelovigen die in de meest verschrikkelijke omstandigheden verkeren of hebben verkeerd kunnen hiervan getuigen. Denk aan Corrie en Betsie ten Boom en Floris Bakels die Gods nabijheid hebben ervaren in de Duitse concentratiekampen gedurende de laatste wereldoorlog.

Jeremia 23:29 'Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?'

Het Woord van God kan als een vuur zijn.Vuur spreekt bijna altijd van oordeel in de bijbel. Als we Gods Woord lezen kan het zomaar gebeuren dat ons duidelijk wordt dat bepaalde praktijken uit ons leven moeten worden geoordeeld. We zien plotseling dat waar we mee bezig zijn niet in overeenstemming is met de Schrift. Wat doen we dan, als we dat ontdekken? Doven we direct deze werking van Gods Geest of staan we open voor dit 'oordelen', gehoorzamen we Gods Woord en breken we met de verkeerde praktijken?

Als we ons branden aan vuur is dit heel pijnlijk. God kan ons ook pijnlijk raken door Zijn Woord. Het breken met wat verkeerd is, is niet altijd eenvoudig, maar wel het beste!

Gods Woord kan fungeren als een hamer. Soms hebben we een flinke dreun nodig waardoor we tot nadenken worden gezet. We kunnen ontzettend harde harten hebben die ingaan tegen Gods Woord. Toch kan het gebeuren dat harde harten door Hem worden verbrijzeld, zodat Hij een nieuw hart kan geven of onze eigenwijsheid kan breken. Net als bij vuur kan dit een pijnlijk, maar noodzakelijk proces zijn.

Psalm 119:105 'Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad'.

De bijbel toont ons de weg die wij mogen gaan. We leven in een duistere en zondige wereld. Gedurende onze levensreis kunnen we Gods Woord gebruiken om de weg te vinden. In het o.t. maakte men gebruik van olielampjes die niet zoveel licht gaven als de huidige (zak)lantaarns. God wil ons in deze donkere wereld stap voor stap door Zijn Woord leiden. Hij geeft licht voor elke stap, geen licht voor onze hele reis, dat maakt ons afhankelijk van Hem.

1 Petr. 2:2 'en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid'

Petrus vergelijkt de bijbel met melk, die baby's drinken. Melk bevat voedingsstoffen voor een baby om te kunnen groeien, maar ook afweerstoffen zodat ze niet of minder vatbaar worden voor allerlei ziektes. Het tot ons nemen van Gods Woord maakt ons tot gezonde en weerbare christenen die niet heen en weer worden geslingerd door elke wind van leer.

Psalm 119:103 Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte, meer dan honig voor mijn mond'.

De strekking van dit vers lijkt een beetje op het voorgaande. In deze tekst komt meer naar voren hoe goed of aangenaam het Woord voor ons is. Honing heeft een heerlijke zoete smaak waar we van kunnen genieten, zo kunnen we ook genieten van de bijbel. Daarnaast was honing een geneesmiddel (1 Sam. 14:29). God kan ons door Zijn Woord genezen, zowel innerlijk als lichamelijk. Honing spreekt ook van overvloed. De Here Jezus is gekomen om ons leven te geven en overvloed. Laten we ons voeden met Zijn Woord totdat deze overvloed ons deel wordt.

Psalm 19:9 'De vreze des Heren is rein, voor immer bestendig; de verordeningen des Heren zijn waarheid, altegader rechtvaardig. Kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel fijn goud;

In deze psalm lezen we over de verordeningen des Heren. Ze zijn waar, rechtvaardig en kostbaarder dan goud. Dat moet ons aanspreken zeker in de tijd waarin we nu leven. Onze tijd kenmerkt zich door onreinheid en onrechtvaardigheid. Juist nu hebben we deze verordeningen nodig. Omdat Gods normen goed en onveranderlijk zijn. Naarmate we ons meer bezighouden met de bijbel zal het gelezene meer gaan leven en steeds kostbaarder voor ons worden, omdat het ons steeds meer bekendmaakt met onze Verlosser.