Amalek

De geschiedenis van het volk Israël, zoals deze is opgetekend in de Bijbel, is niet alleen een verslag van historische gebeurtenissen, maar is ook opgeschreven maar bevat ook tal van lessen voor ons als nt gelovigen. Denk maar eens aan de uittocht uit Egypte, het Pascha, het manna, het bittere water dat zoet werd etc. Dit zijn stuk voor stuk gebeurtenissen waaruit belangrijke principes of lessen te leren zijn voor het leven van alledag. Bij de overdenking van deze geschiedenissen blijkt dat de lessen die we eruit kunnen leren enorm actueel zijn. Dat maakt deze ogenschijnlijk saaie hoofdstukken zo levend en boeiend!

In de geschiedenis van het volk Isra'l komen we telkens weer Amalek tegen. Amalek was een vijand van Isra'l. Verder was Amalek een vijand die het volk telkens weer aanviel op de zwakste plekken. Maar er is ook beloofd, dat de herinnering aan Amalek eens zal worden uitgewist. Amalek was een kleinzoon van Esau (Gen. 36:12). U kunt over Amalek lezen in o.a Exodus 17 vs. 8 e.v. en Deut. 25:17 e.v.

Als we deze gedeeltes over Amalek overdenken en nagaan wat het ons te zeggen heeft, dan kunnen we constateren dat wij als nt gelovigen ook een vijand hebben. Een vijand waar we ons hele leven rekening mee moeten houden. Iedere gelovige heeft nl. 2 naturen: zijn oude natuur ook wel de oude mens of het vlees genoemd in de bijbel. Dit is hoe we zijn als we geboren worden. Daarnaast heeft iedere gelovige vanaf het moment van zijn wedergeboorte ook een nieuwe natuur. Petrus schrijft hierover dat we de goddelijke natuur deelachtig zijn geworden (2 Petr.1:4) Onze 'Amalek' is onze oude natuur, die gedurende ons hele leven in strijd is met onze nieuwe, goddelijke, natuur.

Het is goed om dat te beseffen. In de Galatenbrief wordt hierover geschreven, met name in hoofdstuk 5 waar staat dat het begeren van het vlees (oude natuur) en de Geest tegenover elkaar staan. Er wordt gesproken over de werken van het vlees en de vrucht van de Geest. Elke dag weer hebben we last van deze oude natuur, telkens weer steekt hij de kop op en valt hij ons aan. In de geschiedenis van Amalek zien we hem aanvallen als het volk Isra'l gegeten heeft van het manna en gedronken heeft van het water uit de rots. Amalek 'roert' zich daar waar geestelijk leven is! Het manna spreekt van Christus, evenals het water uit de rots. Als wij ons voeden met Christus dan kunnen we er op rekenen dat er aanvallen van onze 'Amalek' gaan komen waardoor we, als we niet attent zijn, van God worden afgetrokken.

Amalek was een vijand, die geoefend was in de strijd, dit in tegenstelling tot het volk Isra'l. Maar gelukkig staat er, dat 'de Here een strijd heeft tegen Amalek, van geslacht tot geslacht' (Exodus 17:16). Onze les is in de eerste plaats te beseffen dat er een innerlijke strijd in ons leven zal zijn tussen de oude en de nieuwe natuur en in de tweede plaats dat we moeten leren te leven vanuit de nieuwe natuur, te leven in de kracht van de Heilige Geest. De Here heeft immers een strijd tegen Amalek, niet wij! 'De Here zal voor u strijden en gij zult stil zijn' (Exodus 14:14). Als we merken dat onze eigen verlangens ingaan tegen die van de Here, dan moeten we dit heel concreet in het gebed bij Hem brengen en Hem vragen voor ons te strijden. Het feit dat er verkeerde gedachten of verlangens opkomen kunnen we niet helpen, maar we moeten deze wel direct aan God belijden. Corrie ten Boom zei vroeger: 'je kunt er niets aan doen dat er vogels boven je hoofd vliegen, maar wel dat ze er een nestje op bouwen'. Zo moeten wij verkeerde begeertes of verlangens onderkennen en belijden, voordat het teveel beslag op ons gaat leggen. Je kunt makkelijker een lucifer doven dan een uitslaande brand! Wees er zo snel mogelijk bij en doe het weg.

Amalek viel het volk aan op de zwakste plekken (Deut. 25:18). Zo zullen ook wij op onze zwakste plekken worden aangevallen. Ieder mens is kwetsbaar op bepaalde punten, dit kan van alles zijn: seks, drank, wrok, jaloezie, hoogmoed etc. Juist via deze zwakheden zal satan ons aanvallen. Hij weet waar we kwetsbaar zijn en zal proberen in die gebieden ons af te trekken van de Here Jezus en Zijn Woord. Dit gebeurde al in Genesis waar de slang Adam en Eva verleidde. Satan doet dit op vele manieren, hij doet zich voor als een engel van het licht of als een brullende leeuw. Wij moeten hierop attent zijn en telkens onszelf, onze gedachten en onze verlangens weer toetsen aan Gods Woord. Het gaat erom dat we iedere keer weer de juiste keuzes maken, v''r Hem of tegen Hem. Een tussenweg is er niet.

Israël overwon (Ex. 17), omdat men streed onder de leiding van Jozua. Jozua betekent Jahweh brengt redding, dit is dezelfde betekenis als van de naam Jezus. Wij moeten onze dagelijkse strijd ook voeren onder de aanvoering van de Here Jezus. (Hebr. 12:2). Hij moet voorgaan in de strijd en wij achter Hem aan. Daarnaast streed het volk, terwijl Mozes, Aaron en Hur op de berg waren, waar Mozes zijn hand ophief tot God. Dit spreekt van een houding van gebed, afhankelijkheid en verwachting van God. Dit geldt natuurlijk ook voor ons, om door gebed en in diepe afhankelijkheid van Hem de overwinning te verwachten in onze strijd en moeilijkheden. We moeten beseffen dat we het beslist niet zelf kunnen. Zonder Mij kunt gij niets doen.

De Israëlieten konden Amalek overwinnen, zolang ze streden onder Gods Banier, dus op Gods wijze. Wij kunnen in onze strijd ook de overwinning behalen, mits we strijden onder Zijn aanvoering. Het woord dat voor banier wordt gebruikt komen we ook tegen in Numeri 21:8. Het gaat hier over de geschiedenis waar de Isra'lieten gebeten werden door giftige slangen. Er staat dan 'maak een vurige slang en plaats die op een staak; ieder, die daarop ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven'. De staak spreekt van Christus' kruis en voor ons betekent dit dat er leven en overwinning is als we op het kruis zien. We mogen strijden vanuit een positie van overwinnaar, want de overwinning is zeker als we alles van Hem verwachten. Efeze 6 gaat over de wapenrusting die we als gelovigen aan moeten doen. De wapenrusting spreekt van de Here Jezus, we moeten strijden 'in Hem'. In Hem zijn we zelfs meer dan overwinnaar!

De Israëlieten hadden de belofte dat de herinnering aan Amalek eens zou worden uitgewist. Ook hier kunnen we een vergelijking maken met ons als nt gelovigen. We weten dat we eens verlost zullen zijn van onze oude natuur, dat is als we overlijden of als de Here Jezus terugkomt om Zijn gemeente te halen, zodat we voor eeuwig bij Hem zullen zijn. Dan zullen we geen last meer hebben van de strijd tussen de begeerte van het vlees en de Geest. Dan zullen we volkomen verlost zijn en zullen we Hem eeuwig danken en aanbidden voor wie Hij is en voor wat Hij voor ons deed.