Schuilplaats

Een schuilplaats gebruik je om je te verbergen tegen (naderend) onheil. Als je een goede schuilplaats hebt, ben je veilig. Het kan je leven zelfs redden. In het dagelijks leven is het goed een schuilplaats te hebben waar je met alle zorgen en moeiten heen kunt vluchten om veilig te zijn.

In de Bijbel wordt regelmatig over schuilplaatsen gesproken, zoals in Psalm 119:114 'Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord'. De Schuilplaats die hier wordt bedoeld is niet een bepaalde fysieke veilige plaats, maar een Persoon. God Zelf is de Schuilplaats. In Psalm 62:8 is het als volgt verwoord 'Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats'. Ook hier blijkt dat het niet om een fysieke plaats gaat, maar dat we ons hart moeten uitstorten voor God en op Hem moeten vertrouwen, want H'j is de Schuilplaats die we altijd kunnen vertrouwen.

Als God onze Schuilplaats is hebben we een veilige Schuilplaats, want we mogen dan schuilen bij de Allerhoogste en de Almachtige, Psalm 91:1. Waar zou een mens veiliger kunnen zijn? 'Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn', Rom 8:31. Als H'j aan onze zijde is zijn we volkomen veilig. Het kan in ons leven gebeuren dat we door een dal van diepe duisternis moeten, maar ondanks de moeilijkheden hoeven we niet te vrezen, want Hij is bij ons in de duisternis. Deze Schuilplaats is er niet alleen gedurende ons leven, maar zelfs als we sterven, Spreuken 14:32 'In zijn rampspoed wordt de goddeloze geveld, maar de rechtvaardige vindt zelfs in zijn dood een schuilplaats'. Bovendien is deze Schuilplaats altijd nabij! Wat er ook gebeurt, we kunnen altijd en overal vluchten naar deze geweldige Schuilplaats.

Er kunnen wisselende omstandigheden in ons leven zijn, waardoor we moeten schuilen. Jesaja 4:6 'En er zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een schuilplaats en een toevlucht tegen stortbui en regen'. Elke christen krijgt te maken met voor- en tegenspoed, zon en regen, maar dit hebben we nodig om te groeien in ons vertrouwen op God. Onlangs hoorde ik iemand zeggen: 'Crisistijd is Christustijd'. In moeilijke omstandigheden worden we op de Here geworpen en zullen we Zijn vrede en nabijheid ervaren, ondanks de stormen in ons leven.

In de bijbel wordt diverse malen de relatie gelegd tussen Gods Woord en de schuilplaats, zoals in het vers uit Psalm 119:114 (zie hierboven) en in Psalm 18:30 'Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen' of Spreuken 30:5 'Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild'. Gods weg is volmaakt, ook al begrijpen wij het niet, we mogen dan wel putten uit Zijn Woord, dat zuiver is. De Bijbel maakt ons bekend met God en Zijn gedachten, Gods Geest wil ons leven veranderen naar Christus' beeld. Hij 'schuilde' altijd bij Zijn Vader, Hij was in een voortdurende gemeenschap met God. In alle (moeilijke) omstandigheden van Zijn leven vertrouwde Hij op God. Hij bad weliswaar dat de drinkbeker voorbij mocht gaan, maar ''k niet Mijn wil, maar Uw wil geschiedde. Dat is volkomen overgave en gehoorzaamheid aan God. Daarom is Hij uitermate verhoogd!

Voor ons wil God een Schuilplaats zijn waar we veilig zijn en waar we ook gekend zijn door God. Nahum 1:7 'De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen'. We kunnen dit vers op onszelf toepassen: Hij kent ons door en door, ook onze minder fraaie gedachten, boosheid, verbittering of frustraties en t'ch wil Hij dat we bij Hem schuilen, ons hart bij Hem uitstorten en onze hulp van Hem verwachten.

Psalm 61:4 Laat mij in uw tent voor altoos vertoeven, laat mij schuilen, geborgen onder uw vleugelen'. Schuilen bij God, in Zijn tent en onder Zijn vleugels, dat wil zeggen in Zijn onmiddellijke nabijheid en bescherming en ons verwarmend aan Hemzelf. Daar zijn we volkomen veilig.

Psalm 27:5 'Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots'. In deze tekst zien we dat H'j ons verbergt ten dage des kwaads, het initiatief gaat van Hem uit. Hij verbergt ons en Hij plaatst ons hoog op een rots. De rots spreekt van Christus, H'j heeft ons op Hem geplaatst. Zijn liefde zocht ons en trok ons uit het duister 'n plaatste ons op het vaste fundament: Christus. Daar kunnen we schuilen, staande op de rots, geborgen onder Zijn vleugels, in Zijn directe nabijheid. Dat u en ik veel mogen schuilen bij deze geweldige Schuilplaats.

U bent mijn Schuilplaats Heer U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied Telkens als ik angstig ben Steun ik op u, ik vertrouw op U Als ik zwak ben ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.