Reiniging

Reiniging door het bloed en reiniging door het water.

In Gods Woord kunnen we lezen over reiniging. Reiniging door het bloed en reiniging door het water. In het OT werden vele offers gebracht om de mensen te verzoenen met God. Telkens als men gezondigd had was het nodig onder belijdenis van de zonde(n) en in geloof een offer te brengen om de verbroken gemeenschap met God te herstellen. In de brief aan de Hebree'n worden deze vele OT offers gesteld tegenover het unieke NT offer van de Here Jezus. Uit deze brief blijkt dat het offer van de Here Jezus Christus, zoveel waarde heeft, dat het ons in ''n keer reinigt van al onze zonden. Z' sterk is de reinigende kracht van het bloed van Christus, zoveel waarde heeft het bloed van Christus voor God.

Hieronder staan een aantal teksten waaruit blijkt dat het offer van Christus voor eens en voor altijd heeft afgerekend met onze zonden:

  • Romeinen 6:10b is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God.

  • Hebr.7:27 die niet, gelijk de hogepriesters, van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonden behoeft te brengen en daarna voor die van het volk, want dit laatste heeft Hij eens voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf ten offer bracht.

  • Hebr.9: 12 en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.

  • Hebr.9:26 want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen.

  • Hebr.10:10 Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

  • Hebr.10:12 deze echter is, na ''n offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God,

  • Hebr.10:14 Want door ''n offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.

  • Hebr.10:18 Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer nodig.

Het is belangrijk vast te houden, dat Christus eens en voor altijd voor de zonde(n) gestorven is. Wat wil dit dan zeggen? Dat we door Zijn volmaakte offer en door het storten van Zijn bloed in een volmaakte 'staat' of 'positie' t.o.v. God zijn gebracht. Deze positie zal nooit meer veranderen. Iets anders is, dat de praktijk van ons leven duidelijk maakt dat we ondanks deze volmaakte staat onszelf toch telkens weer verontreinigen in onze dagelijkse levenspraktijk.

Voor de reiniging van deze verontreinigingen is water nodig. Water spreekt van het Woord van God, zie bijvoorbeeld Ef. 5: 'om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord'. En de uitspraak van de Here Jezus in Johannes 15 vers 3, waar Hij zegt: 'Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb'. Reiniging door water is telkens weer nodig, dit in tegenstelling tot reiniging door het bloed, dat is eenmalig.

Je kunt dus zeggen, dat we dankzij het bloed van de Here Jezus voor eeuwig met Hem zijn verzoend en dat we ons dagelijks moeten reinigen met het water. Hoe kunnen we ons dan reinigen met het water? Dit doen we door het Woord van God telkens toe te passen op ons leven, d.w.z. de bijbel lezen, overdenken 'n gehoorzamen. Als we dit doen, dan toont het Woord ons wat zondig is, als we dit zien moeten we de zonde(n) belijden en nalaten. We moeten wandelen in het Licht, zodat we enerzijds voortdurend beseffen dat Zijn bloed ons heeft gereinigd en dat we anderzijds door het Licht voortdurend zien hoezeer God zonde verafschuwt, zodat we onze fouten belijden. Pas als we in het Licht wandelen beseffen we hoeveel het Hem heeft gekost om ons te verlossen..

Tot slot een drietal voorbeelden uit het OT deze voorbeelden tonen ook het verschil tussen reiniging door bloed en reiniging door water. Deze OT beelden laten ook de geweldige eenheid zien van Gods Woord. Het OT en het NT zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen een volkomen eenheid van Gods gedachten. Het eerste voorbeeld staat in Exodus 29. Hier lezen we over de inwijdingsceremonie van priesters. We kunnen uit deze ceremonie van de OT priesters vele parallellen trekken naar de NT priesters (dat zijn alle ware gelovigen). Ik zal me nu beperken tot het aspect mbt het bloed en het water.

Als we dit gedeelte doorlezen, dan zien we dat alleen bij de priester (in)wijding er sprake is van bloed. Als de priester daarna zijn dienst ging verrichten en hij had zich verontreinigd dan moest hij zijn handen en voeten telkens weer met water wassen. Dit wassen gebeurde met het water in het wasvat. De handen spreken van de daden van de priester en de voeten spreken van zijn wandel. Zo moeten ook wij, als NT priesters, nadat we ''nmaal zijn gereinigd of verzoend met God door het bloed van Christus, ons telkens weer laten reinigen door Gods Woord.

Het tweede voorbeeld vinden we in Numeri 19. Het gaat hier om de bereiding van het zogenaamde reinigingswater. Bij de bereiding van dit reinigingswater, dus een middel om weer in het reine te komen met de Here, werd ''nmalig bloed gebruikt, daarna was het als iemand had gezondigd, telkens weer nodig dat men zich reinigde met dit reinigingswater.

Een derde voorbeeld komen we tegen bij de reiniging van melaatsen in Leviticus 14. (Melaatsheid spreekt in de Bijbel van zonde, een melaats persoon is een type, een beeld van een zondaar.) Ook hier zien we dat bij de reiniging van de melaatse in de hele procedure ''n keer sprake is van een offer en het bloed, vervolgens moet de melaatse zich meerdere malen met water moest wassen. In deze verzen valt op dat de melaaste in de eerst zeven verzen volkomen passief is, het enige wat hij heeft moeten doen is naar de priester komen. Pas vanaf vers 8 komt de melaatse in actie en gaat hij zich reinigen met het water. Wij zijn van nature ook melaats (zondig), maar als we komen naar onze grote Priester, dan zal Hij ons met Zijn bloed reinigen, daarn' moeten we ons telkens weer reinigen met het water, zodat onze wandel in overeenstemming komt met onze positie.