Pinksteren 2007

Ik ben gekomen, opdat gij leven hebt en overvloed, Johannes 10:10

Bij mijn weten is de tekst boven dit artikel de enige tekst in de Bijbel waar het Kerst-, Paas- en Pinksterfeest in ''n vers worden genoemd. Ik ben gekomen spreekt van de komst (Kerstfeest) van de Here Jezus Christus in deze wereld. Opdat gij leven hebt spreekt van het Paasfeest, het feest van de opstanding en het nieuwe leven. En overvloed spreekt van het Pinksterfeest, het feest van de zegeningen en de overvloed. Hieronder zullen we een aantal van deze zegeningen en overvloed kort bespreken.

Vergeleken met het OT, toen de Heilige Geest slechts tijdelijk bij gelovigen was, brak er in het NT een tijd aan waarin de Heilige Geest voortdurend bij de gelovigen zou zijn. Ieder mens die tot geloof is gekomen heeft sinds de Pinksterdag uit het begin van Handelingen van God de Heilige Geest ontvangen, Ef. 1:13.

De Here Jezus heeft de Trooster aan de discipelen beloofd toen Hij nog op aarde was. Deze Trooster zou altijd ('tot in eeuwigheid', Joh. 14:16) bij hen zijn. Hij was drie jaar intensief met de discipelen opgetrokken en zou weldra naar de Vader gaan, waardoor Hij niet meer fysiek bij Zijn discipelen zou zijn. Maar door het zenden van de Heilige Geest zou Hij op elk moment en in elke plaats bij hen zijn. Hij zou immers heen gaan 'n tot hen komen, Joh. 14:28. Je zou kunnen zeggen, dat Hij 'overvloediger' bij hen zou zijn, dan in de periode dat Hij met hen rondtrok door Isra'l.

Een andere zegen is dat de Heilige Geest hen alles zou leren, Joh. 14:26 en Joh 16:13 'doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid'. Hij zou hen onderwijzen en te binnen brengen wat de Here Jezus tijdens Zijn wandel op aarde had verteld. Het Griekse woord dat vertaald is met leren is het woord 'didasko'. Hier is ons woord didactiek van afgeleid. Didactiek is de leer van het onderwijzen. De Heilige Geest zou hen onderwijzen: 1Joh. 2:27 'En wat u betreft, de zalving (Heilige Geest), die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving (Heilige Gees) u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft'. Alles wat we nodig hebben op ons levenspad wil de Heilige Geest ons duidelijk maken.

Weer een ander punt dat spreekt van overvloed is dat de liefde van God, de agapeliefde, de liefde die op de ander gericht is, is uitgestort in ons hart toen we tot geloof kwamen, Rom. 5:5. In de kracht en afhankelijkheid van de Heilige Geest zijn wij nu in staat anderen onvoorwaardelijk lief te hebben. Het is goed onszelf af te vragen of we deze liefde ook daadwerkelijk laten zien aan de mensen om ons heen!

2Tim. 1:7 'Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht (Grieks: dunamis). We hebben een Geest van 'dunamis' ontvangen, hier komt ons woord dynamiet (!) vandaan. Dit woord 'dunamis' wordt ook gebruikt in 2Cor.13:4 'Want hoewel Hij gekruist is door zwakheid, zo leeft Hij nochtans door de kracht (dunamis) Gods. Want ook wij zijn zwak in Hem, maar zullen met Hem leven door de kracht (dunamis) Gods in u'. De kracht 'dunamis' van God heeft Christus opgewekt uit de doden en wij zullen het opstandingsleven kunnen openbaren door deze zelfde kracht. Als dat geen overvloed is! Zie ook Hand.1:8, hier is sprake van de 'dunamis' in verband met ons getuige zijn.

Ga 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De negenvoudige vrucht van de Geest spreekt van overvloed. Wie wil deze vrucht niet dagelijks ervaren in zijn of haar leven? Wij kunnen, zelfs in moeilijke omstandigheden, de vrucht van de Geest ervaren mits wij ons vertrouwen volkomen op Hem stellen.

....maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam...

De Heilige Geest wordt ook de Trooster genoemd. Olie, waar priesters en koningen in Bijbelse tijden mee werden gezalfd, is een beeld van de Heilige Geest. Olie werd in de tijd van de Bijbel gebruikt om wonden te verzorgen en verzachten, zie Jes. 1:6 en Luk. 10:34. In onze tijd kan de olie van de Heilige Geest onze innerlijke wonden, en die doen vaak veel meer pijn dan fysieke wonden!, verzachten of zelfs genezen!

Het belangrijkste werk van de Heilige Geest is echter het getuigen van de Here Jezus. Hem bekendmaken, zodat wij gaan zien hoe overvloedig God ons liefheeft. Gods Geest wil als het ware op elke bladzijde van de Bijbel de Here Jezus laten zien door geschiedenissen, personen, typen etc. In Hem zijn immers alle schatten (overvloed) van wijsheid en kennis verborgen. Hem bekendmaken deed de Heilige Geest ook door de profeten 'want het getuigenis van Jezus is immers de geest van de profetie', Op. 19:10. Waar het in de profetie'n uiteindelijk om gaat is het feit dat Hij zal komen en dat er een tijd zal komen waarin we Hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht en ons, zoals vroeger de koningin van Seba zich verbaasde over de rijkdom en schoonheid van Salomo (type van Christus), zullen verbazen omdat ons de helft nog niet is aangezegd (1 Kon. 10:7).

...want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen.

Maar ook nu al, tijdens ons leven en in de (moeilijke)omstandigheden waarin wij verkeren, wil de Heilige Geest de Here Jezus dagelijks aan ons bekendmaken en ons vervullen met Zijn overvloedige rust en vrede. Wat mij altijd weer aanspreekt is het vers uit Fil 4:11, waar Paulus schrijft dat hij geleerd (!) heeft met de omstandigheden waarin hij verkeerde genoegen te nemen. Paulus heeft heel veel meegemaakt, er waren hele fijne en bijzonder omstandigheden, maar ook periodes van zeer grote zorgen: gevangenschap, stokslagen, aanslagen op zijn leven, schipbreuk etc. Toch heeft hij geleerd, door vallen en opstaan, dat de Here altijd en overal nabij was, zodat hij bijvoorbeeld met de striemen van de zweep op zijn rug kon zingen in de gevangenis van Filippi (Hand. 16). De God van Paulus is ook onze God, ook wij kunnen, door gedurende ons leven op Hem te vertrouwen, leren dat Hij er altijd is. Niet altijd met de oplossing die wij voor ogen hebben, maar wel met datgene wat voor ons in onze situatie op dat moment het beste is. Ook al begrijpen we het niet, laten we proberen te geloven dat wat God doet goed is.

Dat wij allemaal in ons dagelijks leven meer mogen gaan zien van de geweldige rijkdommen die God ons in Christus geschonken heeft en die Hij door Zijn Heilige Geest aan ons wil bekendmaken.