Pinksteren 2011

Als we aan Pinksteren denken, denken we aan de Heilige Geest. De geschiedenis van de uitstorting van de Heilige Geest vinden we in Handelingen 2 vermeld. De profeet Joël had al honderden jaren vóór de gebeurtenissen zoals die in Handelingen 2 zijn vermeld geprofeteerd dat de Geest zou worden uitgestort. Een deel van Joëls profetie is al vervuld en het tweede deel (met name Joël 2:30 e.v.) zal in de nabije toekomst nog worden vervuld.

Het belangrijkste doel van de Heilige Geest is de Here Jezus groot maken, eren of verheerlijken. Dat zien we bijvoorbeeld in Numeri 8 vers 2 waar vermeld staat: “… Wanneer gij de lampen opstelt, moeten de zeven lampen haar licht doen vallen op de voorzijde van de kandelaar”. De gouden kandelaar is een beeld of type van de Here Jezus, daarom is het zo opmerkelijk dat het licht van de kandelaar op de voorzijde van de kandelaar moet schijnen. Je zou verwachten dat de kandelaar is bedoeld om in de tempel het gedeelte dat het heilige wordt genoemd te verlichten, maar nee het licht moet vallen op de kandelaar! Zo valt het licht van Gods Geest telkens op Christus: het maakt Hem bekend en zet Hem in het middelpunt.

Als we de Bijbel in gedachten doorbladeren zien we telkens weer het licht van de Geest op Hem vallen: in de personen van Isaac, Jozef, Mozes, Aaron, Jozua, David, Jona, Daniël, Salomo etc. zien we in beeld of type de Here Jezus als het ware verschijnen. De ark van Noach wijst naar Hem,de arik in de tabernakel en tempel, het hout bij Mara en Elim, de verhoogde koperen slang, de talloze offers die zijn gebracht, profetieën aangaande de Knecht des Heren, de Spruit, de Zoon van David enz. iedere keer weer valt het licht van Gods Geest op Hem.

In het nieuwe testament vinden we dit ook terug en wel heel direct verwoord in Johannes schrijft in zijn evangelie in hoofdstuk 16 vers 14 “Hij zal Mij ( =Christus) verheerlijken” en Paulus schrijft dat hij wenst dat Christus gestalte krijgt in de gelovigen in Galatië (en overal waar gelovigen zijn)

Elke gelovige ontvangt op het moment van zijn of haar bekering de Heilige Geest, Ef. 1:13 ”In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte”. De Geest is ons gegeven tot onderpand, de Geest schenkt gaven, verlicht ons zodat we Gods Woord kunnen begrijpen, leidt ons op onze levensweg etc. én de Geest wil ook in ons leven Christus openbaren. Het openbaren of heen wijzen naar Christus is namelijk, zoals gezegd, het hoofddoel van de Geest!

In Galaten 5 vers 22 lezen we over de 9 voudige vrucht van de Geest “”Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing”. Het is de bedoeling van God dat deze vrucht in het leven van elke gelovige openbaar komt. De genoemde eigenschappen zouden dus kenmerkend moeten zijn voor iedere gelovige. Het is niet de vrucht die wij openbaren, maar het is de vrucht die de Geest in en door ons wil openbaren. Vanuit onszelf lukt het niet om vol (Agape) liefde, blijdschap, vrede etc. te zijn, maar als we ons laten gebruiken door de Geest is het wel mogelijk, Hij bewerkt het dan in ons. Als we “putten” uit de Bron van Gods Geest, putten we uit een onuitputtelijke Bron, die blijft stromen.

Als wij in ons leven door de Heilige Geest de vrucht van de Geest openbaren, dan wordt het leven van de Here Jezus zichtbaar in ons leven. En als dat gebeurt dan wordt God geëerd. Hij verheugt Zich altijd als Hij Christus ziet en dus ook als Hij Christus in ons ziet, omdat de Here Jezus Hem in alle opzichten heeft gehoorzaamd en verheerlijkt. In Hem, in Christus, is al Gods vreugde en blijdschap. Hij is de geliefde Zoon, die Gods wil als Mens tot het aller-uiterste heeft volbracht en God daarmee op een onvoorstelbare wijze heeft geëerd, Fil. 2: vers 9 “Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!”

Het was het diepste verlangen van de Here Jezus Hem God te eren en verhogen. Hij is dan ook profetisch gezien de man die niet wandelde in de raad der goddelozen, die niet zat aan de weg der zondaars, maar aan des Heren wet zijn welgevallen had en diens wet overpeinsde bij dag en bij nacht en die zijn vrucht gaf op zijn tijd. Als wij in ons leven vrucht dragen, zoals de Here Jezus vrucht droeg, is dat tot eer van God, omdat Hij dan Zijn geliefde Zoon in ons ziet.

Vrucht in ons leven, betekent dat Christus zichtbaar wordt in ons leven en waar vrucht openbaar komt, daar wordt God verheerlijkt en dat is de bedoeling van de Heilige Geest en dat was het diepste verlangen van de Here Jezus toen Hij Mens was op aarde, Uiteindelijk zal God alles en in allen zijn en dat is volkomen gebaseerd op het werk van Zijn geliefde Zoon.

Pinksteren maakt het voor ons mogelijk dat we leven op een wijze zoals God het heeft bedoeld. Leven uit de nieuwe Goddelijke Bron, leven dat Christus, de laatste Adam, openbaart. Niet ik leef, maar Christus leeft in Mij, door de kracht van de Heilige Geest dat is pas Pinksteren!