Pasen 2019, Het is volbracht

Het is volbracht, dat zijn geweldige woorden die de Here Jezus heeft uitgesproken aan het kruis. Alles heeft Hij volbracht. Maar wat heeft Hij dan volbracht? Daar is heel wat op te zeggen, hieronder een korte opsomming:

Hij heeft de wil van de Vader volbracht. Hij is heel Zijn leven volkomen gehoorzaam geweest aan de Vader, zelfs tot aan het kruis. Als Mens heeft Hij gehoorzaamheid moeten leren en Hij heeft het volbracht. Door Zijn gehoorzaamheid heeft Hij de Vader geëerd, Hij was immers de allereerste Mens die geleefd heeft zoals de Vader het had bedoeld. Het lijden is volbracht aan het kruis van Golgotha. Zijn hele leven, vanaf Zijn geboorte was lijden voor Hem. Stel je voor een zondeloze Mens die komt in een wereld vol zonde, dat betekent per definitie lijden. Hij was niet gewenst toen Hij kwam: er was geen plaats voor hen. Hij was veracht van mensen. Zijn lijden eindigde in een climax op het kruis van Golgotha. Fysiek en geestelijk lijden, vooral dat laatste was onvoorstelbaar zwaar voor Hem. Hij hing in de absolute eenzaamheid tussen hemel en aarde, verlaten van mensen en verlaten van God.

Hij heeft de wet volbracht. Gods wet is goed, volmaakt. Niemand die ooit heeft geleefd of leven zal was in staat of zal in staat zijn deze wet te gehoorzamen. Wie op één punt struikelt is schuldig geworden aan alle geboden, Jac. 2:16. Maar Hij heeft de wet volledig volbracht. Soli Deo Gloria!

Hij heeft ons verlost uit de macht van satan. We waren slaven van satan en zijn nu kinderen van Hem. Geliefde kinderen, die door de Vader Zijn gekend. Bedenk eens wat dat persoonlijk voor u/jou betekent! Kinderen, zonen en dus erfgenamen. We hebben, dankzij Hem, een Vader die onvoorstelbaar veel van ons houdt. Wat een geweldige toekomst is er door Hem voor ons bereid. Vanuit de duisternis zijn we overgezet in Zijn licht.

De dood is overwonnen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan, wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Alles is volbracht door Hem, ook de laatste vijand de dood is overwonnen. Dat bewees Hij toen Hij van tussen de doden opstond uit het graf.

Hij heeft ons verzoend met de Vader. Door de zondeval was er een voor ons onoverbrugbare kloof ontstaan tussen God en de mens, maar Hij heeft door Zijn lijden, sterven en opstanding deze kloof overbrugd! We kunnen nu naderen tot de Vader, elke dag opnieuw. Hij verlangt er naar dat we komen en dat kan nu want door Hem zijn onze, mijn zonden verzoend.

Hij heeft de satan verslagen. Men zegt wel eens dat de overwinning op Golgotha vergeleken kan worden met D-day (Decision day). De satan is verslagen, al zou je dat niet zeggen als je om je heen kijkt, maar, prijs de Heer, V-day (Victory day) komt eraan. Hij heeft de satan overwonnen op Golgotha! Er komt een dag dat er definitief zal worden afgerekend met satan.

Hij heeft vele, vele ot profetieën vervuld. Dat is zo prachtig aan de Bijbel, al vanaf Genesis staan er profetieën die spreken over Hem in de Bijbel. Er zijn profetieën die nog vervuld gaan worden in de toekomst, maar er zijn al heel veel profetieën door Hem vervuld. Profetieën die gaan over Zijn komst (het zaad van de vrouw), Zijn geboorte (Jes. 9), Zijn leven (Jes. 42), Zijn lijden (Jes. 53), Zijn sterven (Ex. 12), Zijn opstanding (Ps. 40), Zijn toekomstige vrederijk op aarde (Zach. 14) etc. etc.

Psalm 22, een Messiaanse psalm, die gaat over het lijden eindigt met de woorden: “omdat Hij het gedaan heeft”. Dat zijn oud testamentische woorden voor “het is volbracht”. Omdat Hij het lijden heeft volbracht (Ps. 22) mogen wij door genade zeggen: “De Heer is mijn Herder”, Psalm 23. Wat heerlijk, dat Hij elke dag onze levende Herder is.

Het is volbracht, geweldige woorden. De rekening die openstond is vereffend, er kan een streep doorheen. Hij heeft alles voldaan. Het is alles door Hem en Hem alleen volbracht. Er is niets maar dan ook niets van ons bij. Hem komt toe alle lof en eer, dat we daaraan mogen denken als het binnenkort Goede Vrijdag is en ook op de Paasdagen daarna!