Pasen 2011, het is volbracht

Het is volbracht, deze woorden klonken tot aan de verste uithoeken van het universum, toen de Here Jezus het uitriep terwijl Hij hing aan het kruis van Golgotha. Iedere christen kent deze drie woorden die de Here Jezus heeft uitgesproken toen Hij zijn werk op aarde had voleindigd. Met Pasen zullen deze woorden klinken vanaf talloze kansels! Het is heerlijk te mogen weten, te mogen geloven dat het is volbracht! In dit artikel willen we kort stilstaan bij wat er is volbracht:

  1. De profetieën zijn vervuld

Hierna zeide Jezus, daar Hij wist, dat alles reeds volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden: Mij dorst! Johannes 19:28

Talloze profetieën uit het OT die naar Hem wezen zijn vervuld. Alle offers wezen naar Hem, allerlei personen wezen naar Hem, zoals bijv. Jozef, David, Salomo etc. , OT geschiedenissen wezen naar Hem: Gen. 3 (het dier dat werd geslacht), Gen. 7/8, (de ark van Noach) Gen. 22 (de zoon die werd geofferd), de hoofdstukken over de tabernakel etc. Vele malen lezen we in het NT teksten met de strekking zoals Mt 1:22 “Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft” of Luk 22:37 “Want Ik zeg u, dat dit woord, dat geschreven is, aan Mij in vervulling moet gaan”. Hij heeft vele profetieën volbracht en degene die nog niet vervuld zijn zullen op Zijn tijd nog door Hem vervuld worden!

  1. Het lijden is volbracht, zowel het lichamelijk als het geestelijk lijden

Gedurende Zijn gehele leven heeft de Heer geleden, al de tijd dat Hij op deze zondige aarde was. Toen Hij geboren werd was er geen plaats voor hen, en dus ook niet voor Hem. Aan het einde van Zijn leven werd Hij door mensen en God verlaten, in de periode daartussen heeft Hij ook geleden. Jes. 53 :2/3 2 Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.

Het lichamelijke lijden ging naar een climax in de hof van Gethsemane en aan het kruis, waar de spijkers Zijn handen en voeten doorboorden voor mij!

Nog veel groter en dieper dan het lichamelijk lijden was Zijn geestelijk lijden. Hij die sinds alle eeuwigheden af in gemeenschap was met Zijn Vader, en Wiens spijze het was Gods wil te doen, werd in de drie uren van diepe duisternis op Golgotha verlaten door God. Hij hing volkomen alleen aan dat kruis in de drie uren van duisternis, verlaten en verworpen door mensen en wat nog vele malen erger was: verlaten door God. Wat een ongekend lijden spreekt er uit de woorden “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten”.

  1. Het Mens zijn op aarde is volbracht

Hij was volkomen Mens en volkomen God in Eén Persoon. Als Mens was Hij volkomen gehoorzaam aan Zijn Vader. Hij was gehoorzaam tot de dood, ja tot de dood des kruises. Nu is Hij als Mens in de hemel, waar Hij bidt en pleit voor u en mij. Hij was Mens zoals u en ik, daarom kan Hij dus ook meelijden en meevoelen in onze moeilijke situaties in dit leven Hebr. 2: 17 “Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen”. Hebr.4: 15 “Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen”.

  1. De wet is volbracht

Niemand is in staat geweest de wet te volbrengen, allen hebben gefaald. Maar Hij de volkomen Mens, heeft Gods wet volbracht. Nooit zondigde Hij, nooit was Hij de Vader ongehoorzaam. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd (als Mens) uit hetgeen Hij geleden heeft. Hij heeft laten zien hoe God wilde dat de mensen zouden leven, nl. tot eer van Hem. De eerste Mens, Adam, faalde en was ongehoorzaam aan Gods gebod. De tweede Mens, Jezus Christus, was volkomen gehoorzaam aan de Vader en is daarom uitermate verhoogd.

Hij is dan ook de Man uit Psalm 1, die niet wandelt in de raad der goddelozen en die niet staat op de weg der zondaars, maar aan des Heren wet Zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht!

  1. Onze zonden zijn vergeven

Wat is dat heerlijk! Te mogen weten dat al onze zonden volkomen zijn vergeven, omdat Hij het heeft volbracht. Hij heeft Zijn bloed laten vloeien waardoor wij gereinigd konden worden van onze zonden, onze verkeerde daden en gedachten. Onze zonden, die waren als scharlaken, zijn nu dankzij Zijn offer gewassen in Zijn bloed en zij nu witter dan sneeuw, Jes. 1:18. We zijn gereinigd, we hoeven geen oordeel over onze zonden te vrezen, want Hij heeft het volbracht! Wat een opluchting, bevrijding en rust geeft dit in ons hart.

Hij heeft ons alles vergeven, dan moeten wij anderen ook vergeven. “Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren”. Als we dat eens zouden doen, de problemen, irritaties, wrok, (familie)vetes zouden opruimen, wat zou er dan veel blijdschap en vrede zijn. Door niet te vergeven blokkeren mensen de rust, blijdschap en vrede van God in hun eigen hart!

  1. We zijn wedergeboren

Stel dat u in uw tuin een boom heeft die giftige vruchten voortbrengt. U kunt dan de giftige vruchten plukken en weggooien, maar daarmee is het probleem niet opgelost, want het volgende jaar brengt de boom wéér giftige vruchten voort. We kunnen onze zonden, onze verkeerde daden, vergelijken met giftige vruchten. God heeft ons onze zonden vergeven, ze zijn als het ware door Hem weggenomen. Daarmee is ons probleem echter niet opgelost, want we zondigen, vanwege onze zondige natuur, telkens weer. In het voorbeeld van de boom is de beste oplossing de boom omkakken, uitgraven en wegdoen!

Maar prijst de Heer, het is volbracht! Zijn offer heeft ook in het probleem van onze zondige natuur (de boom in de vergelijking) voorzien. Hij heeft ons wedergeboren doen worden, dat wil zeggen we zijn “van boven af” geboren. We zijn opnieuw geboren en dan uit een totaal andere Bron! Of nog anders gezegd we hebben toen we werden wedergeboren een nieuwe “natuur” gekregen, een Goddelijke natuur, die niet kan zondigen, zie 2 Petr. 1:4 en 1 Joh. 3:9.. God ziet ons, vanaf het moment dat we onze zonden beleden, als met Christus gestorven én met Christus opgestaan. Het oude is voorbijgegaan en alles is nieuw geworden! Vroeger konden we niet anders dan zondigen. Nu hoeven we, mits we in Hem blijven, niet te zondigen.

  1. De verzoening is tot stand gebracht

De Here Jezus heeft als onze Plaatsvervanger het oordeel gedragen dat wij hadden verdiend. De Rechtvaardige stierf voor de onrechtvaardigen. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij vrijuit zouden kunnen gaan. Jes. 53: 5 “Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden”.

Dankzij Hem is de weg naar de Vader open. Het probleem van de zonde en zonden, dat scheiding bracht met God, is door Hem “opgelost”. We mogen nu, op grond van het offer van de Here Jezus, vrijmoedig naderen tot de troon der genade. Hij heeft ons teruggebracht tot de Vader, we zijn verzoend met de Vader, we zijn als het ware, zoals de verloren zoon, weer thuisgekomen. Thuiskomen wil o.a. zeggen: je geliefd te weten, geborgen te zijn, vrij te zijn, gelukkig te zijn. We mogen thuiskomen en aan Zijn voeten zitten, omdat het is volbracht!

  1. De satan is verslagen.

Wat in Genesis 3 is geprofeteerd, werd aan het kruis volbracht: Gen. 3:15 “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen”. De kop is vermorzeld, satan is een verslagen vijand, Hij gaat nog rond als een briesende leeuw, maar hij zit aan de ketting. De satan wacht op het oordeel, het vonnis is geveld, het oordeel over hem moet nog worden voltrokken. Het is ongeveer zoals in WO II: D-day was bepalend voor het begin van de ondergang van het Duitse rijk. We kunnen de kruisiging op Golgotha vergelijken met D-day. Na D-day duurde het nog een jaar voordat V-day aanbrak, Victory day. We leven nu als christenen als het ware in de periode tussen D-day (kruisiging) en V-day, de dag van de definitieve afrekening met satan: Openbaring 20: 10 “en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden”.

De laatste woorden van de Messiaanse lijdenspsalm 22 zijn: “omdat Hij het gedaan heeft”. Dit is de OT tegenhanger van “Het is volbracht”. Omdat Hij het gedaan heeft mogen wij nu zeggen de Heer is mijn Herder, Psalm 23.. Omdat Hij het gedaan heeft leidt Hij ons aan grazige weiden en vloeit onze beker over. Omdat Hij het gedaan heeft is Hij met ons ook al gaan we door het dal van diepe duisternis. We hoeven geen kwaad te vrezen want Hij is nabij in onze problemen.

Het is volbracht, de Heer is waarlijk opgestaan, dat mogen we tegen elkaar zeggen met Pasen, heerlijke verlossende woorden. Hem komt toe alle lof, dank en eer!