Pasen 2008

Zacharia 9:9 Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong. Binnenkort vieren we weer het paasfeest. Op goede vrijdag gedenken we het lijden en sterven van de Here Jezus Christus. Op de 1e dag van de week, paaszondag, wordt er wereldwijd door christenen herdacht dat Christus de dood heeft overwonnen. Boven dit artikel staat een vers uit Zacharia 9. Dit vers wijst heen naar de eerste  én tweede komst van Christus. Bovendien geeft het vers een aantal aanwijzingen naar de reden van Zijn komst. Op zichzelf is het al zeer bijzonder dat de woorden van Zacharia, welke ca. 400 v''r Christus geboorte werden uitgesproken letterlijk zijn vervuld toen de Heer Jeruzalem binnenreed! De ezel komen we in de Bijbel regelmatig tegen. Zoals bekend is de ezel een lastdier. Het dier werd en wordt vaak gebruikt om lasten te dragen, zie o.a. Gen. 42:26, Gen. 44:3, 13 en Neh.13:15. Er is in het vers vermeld dat de Here Jezus zou rijden op een ezel. Dit spreekt van het feit dat Hij, bij Zijn eerste komst gekomen is om onze last, onze zonden, te dragen. Jesaja spreekt hier op indringende wijze over in zijn 53e hoofdstuk. Hij is gekomen om onze last op Zich te nemen. Hij heeft ons opgezocht, terwijl wij Hem niet zochten en Hij heeft onze schuld op Zich genomen. Jes. 53: 5 'Om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is ons genezing geworden'. Jesaja beschrijft ook het lijden van de Heer, 52:14 'zozeer misvormd, niet meer menselijk was Zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen Zijn gestalte' en 53:2 'Hij had gestalte noch luister dat wij Hem zouden hebben aangezien, noch gedaante dat wij Hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten een Man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja als Iemand voor Wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht'. Als we deze verzen overdenken komen we onder de indruk van het lijden dat Hij heeft ondergaan. We zullen nooit de diepte van dit lijden kunnen peilen, zeker niet de diepte van de verlatenheid door God, die Hij gedurende Zijn wandel op aarde als Mens zo volkomen gehoorzaamd had. Van dit lijden, het lijden in de eenzaamheid spreekt David profetisch in Psalm 22. Als de Heer terug zal komen, Zijn tweede komst, om Zijn Koninkrijk te vestigen op aarde zal Hij strijden tegen de vijanden, Hij zal dit doen op een paard. Een paard is een dier dat in de strijd werd gebruikt, daarom zal Hij in de toekomst op een paard rijden en niet op een ezel, zie Op. 19:19 en 21. Zacharia kondigde ook aan dat Hij nederig zou zijn. Mattheus voegt er aan toe dat Hij zachtmoedig was. (21:5) Hoezeer hebben we dit gezien bij Zijn eerste komst. Hij heeft Zich uitermate vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises, Fil. 2. Hij was het ook die zei: 'Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen'. Een ezel is een onrein dier, zoals blijkt uit Lev. 11:3. (Een ezel heeft geen gespleten hoef). Dit bepaald ons opnieuw bij Zijn eerste komst. Hij kwam voor zondaren: onreinen en onrechtvaardigen. Hij kwam voor mensen zoals u en ik, die het oordeel hadden verdiend. Zijn liefde ging en gaat uit naar mensen die Hem niet zochten! Nog steeds geldt Zijn uitnodiging: Komt tot MIJ! De verzen uit Zacharia 9 spreken ook over Hem als Koning, over rechtvaardigheid en zegevieren. Deze uitdrukkingen hebben alles te maken met Zijn tweede komst. Zijn eerste komst was, zoals we hebben gezien, om in onze plaats te lijden en te sterven. 1Pe 3:18 'Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als Rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest'. Tussen Zijn eerste en tweede komst heeft de opstanding plaatsgevonden. Na Zijn kruisiging en voor Zijn opstanding leek het alsof satan de overwinning had behaald. Maar op de eerste dag van de nieuwe week klonk de juichkreet door Jeruzalem: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! De grootste overwinning aller tijden was een heerlijk feit. Omdat Hij is opgestaan kan er sprake zijn van Zijn tweede komst, d'n zal Hij zegevieren over Zijn vijanden, d'n zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, en zal Hij Zijn duizendjarig vrederijk stichten en vanuit Jeruzalem in ware gerechtigheid regeren over de hele aarde. Met Pasen vieren we Zijn sterven en Zijn herrijzenis uit de doden. Zijn dood en opstanding zijn, omdat Hij een volmaakt offer heeft gebracht, het fundament waarop Gods hele verlossingsplan is gebaseerd. Zowel voor de OT gelovigen, ons als NT gelovigen en voor het volk Israel. Daarom is het geweldig dat we telkens weer het paasfeest mogen vieren. De Heer is waarlijk opgestaan! De dood, de laatste vijand, is overwonnen. Het leven breekt zich baan, voor ons en in de nabije toekomst ook voor Israel! Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.