Loofhuttenfeest

Van donderdag 27 september t/m woensdag 3 oktober jl. werd door de joden het Loofhuttenfeest (Hebr. Soekot of Sukkot, Soeka betekent: hut) gevierd. Dit feest begint altijd op de 15e van de joodse maand Tisjri, deze maand valt tijdens onze maanden september en oktober. De joodse 12 maanden beginnen met de maand Nissan (waarin het paasfeest valt), deze maand valt in onze maanden maart en april, en loopt door t/m de 12e maand adar (valt in onze maanden februari/maart).

Het Loofhuttenfeest is het laatste van de 7 feesten van de Here. Het wordt gevierd in de 7e maand en duurt zeven dagen. De andere feesten zijn (in chronologische volgorde): 1. Pascha, 2. Feest van de ongezuurde broden, 3. Feest van de eerstelingen, 4 Pinksterfeest, 5. Feest van het geklank, 6. Grote Verzoendag en tenslotte het 7. Loofhuttenfeest. (Zie Leviticus 23). Het Loofhuttenfeest behoorde met het Pascha en het Pinksterfeest tot de zogenaamde drie hoge feesten. De Isra'lieten werden geacht deze 3 hoge feesten elk jaar in Jeruzalem te bezoeken.

Het Loofhuttenfeest duurt zoals gezegd 7 dagen. Gedurende het feest denken de joden terug aan de periode van 40 jaar dat ze onder leiding van Mozes hebben rondgezworven in de woestijn. In deze periode deze tijd verbleven ze in (loof) hutten, dus hutten van takken en (palm)bladeren. Daarom maken de joden tot op de dag van vandaag nog primitieve loofhutten in hun tuinen tijdens het Loofhuttenfeest. Een hut is kosjer als hij minimaal 2 wanden en een dak heeft. Het dak moet overdag bescherming tegen de zon bieden, maar in de nacht moet het mogelijk zijn sterren te zien tussen de takken door..Vaak wordt de maaltijd genuttigd in deze hut en dit geldt als de vervulling van het gebod van God. Er wordt ook wel overnacht in de hut, dit komt nog meer overeen met het verblijven in de woestijn van het volk.Tijdens het feest worden de geschiedenissen uit de Tenach, het oude testament die betrekking hebben op de woestijnperiode gelezen en verteld.

Het Loofhuttenfeest is ook een oogstfeest, in deze periode wordt de Here gedankt voor de oogst van het afgelopen jaar. Het Loofhuttenfeest behoorde met de Grote Verzoendag en het Feest van het geklank tot de herfstfeesten. Van alle feesten is het Loofhuttenfeest het feest met de meeste vreugde (Lev. 23:40). Vreugde, omdat de volledige oogst is binnengehaald (gerst, tarwe, olijven en druiven etc.) en man wil de Heer hiervoor danken. Een andere reden voor de vreugde is dat men terugdenkt aan en dankbaar is voor Gods bewaring, vooral gedurende de periode van 40 jaar waarin men rondtrok in de woestijn. De derde reden voor de blijdschap ligt in de toekomst en heeft betrekking op de aanstaande vervulling van het feest in het Messiaanse rijk. Al ten tijde van Nehemia was het een feest van grote vreugde, Neh. 8:18.

Feesten van een dag (Pascha, Feest van de eerstelingen, Pinksterfeest, feest van het geklank en de Grote Verzoendag) spreken van een gebeurtenis. De feesten van een week (feest van de ongezuurde broden en het Loofhuttenfeest) spreken van een periode, een langere tijd.

Het Loofhuttenfeest is het feest van de ' zevens'. Het getal zeven spreekt van de volheid. Alle feesten lopen uit op dit feest, Gods heilsplan zal dan, gedurende dit inzamelingsfeest, zijn vervulling krijgen. Nu al zien we tijdens het Loofhuttenfeest veel joden en christenen optrekken naar Jeruzalem om daar gezamenlijk het Loofhuttenfeest te vieren. In de toekomst, als de Here Jezus zal regeren op aarde zullen alle volken jaarlijks optrekken naar Jeruzalem. Zacharia 14:16 'Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt,zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, 'de Here der Heerscharen en het Loofhuttenfeest vieren.'

Het loofhuttenfeest in de Bijbel

De Bijbel beschrijft het Loofhuttenfeest als het derde van de drie jaarlijkse feesten die door het Isra'lische volk in Jeruzalem gevierd moet worden. Gedurende dit feest herinneren zij zich de veertig jaar durende tocht door de woestijn. Ook vieren zij en verheugen zij zich over de inzameling van de oogst. Van ouds identificeert het Joodse volk het Loofhuttenfeest met de komst van de Messias. En zij verwelkomen de deelname van niet Joden (heidenen), in overeenstemming met de woorden van de profeet Zacharia in hoofdstuk 14, dat al de volkeren naar Jeruzalem zullen komen om het Loofhuttenfeest te vieren.

In Johannes 7 lezen we dat op de laatste, de grote dag van het Loofhuttenfeest, Jezus in de Tempel opstond en zei dat stromen van levend water uit het binnenste van diegene zal vloeien die in Hem gelooft. Daarom is het Loofhuttenfeest voor Christenen een feest van vreugde, maar ook een tijd om de relatie met God te verdiepen en met hem te wandelen. De christelijke viering is bekend geworden vanwege de pracht van haar presentatie en de geweldige ogenblikken van lof en aanbidding terwijl de deelnemers worden bijgestaan door een internationaal team van aanbidding die bestaat uit begenadigde zangers, musici en dansers.

Le 23:34 Spreek tot de Israelieten: Op de vijftiende dag van deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor de HERE, zeven dagen lang. De 16:13 Het loofhuttenfeest zult gij zeven dagen vieren, wanneer gij de opbrengst hebt ingezameld van uw dorsvloer en van uw perskuip.

De 16:16 Driemaal per jaar zal ieder die onder u van het mannelijk geslacht is, voor het aangezicht van de HERE, uw God, verschijnen op de plaats die Hij verkiezen zal: op het feest der ongezuurde broden, op het feest der weken en op het loofhuttenfeest. Maar hij zal dan niet met lege handen voor het aangezicht des HEREN verschijnen: De 31:10 En Mozes gebood hun: Na verloop van zeven jaar, op de bepaalde tijd van het jaar der kwijtschelding, namelijk het Loofhuttenfeest, 2Kr 8:13 namelijk hetgeen naar het gebod van Mozes voor elke dag als offer vastgesteld was, voor de sabbatten, voor de nieuwe maanden en voor de feesttijden driemaal des jaars: op het feest der ongezuurde broden, het feest der weken en het loofhuttenfeest.

Een hedendaagse loofhut

Soek(k)ot of loofhuttenfeest is een joods feest dat zeven dagen duurt en waarbij wordt herdacht dat de Joden veertig jaar lang in de Sina'woestijn onder de bescherming van God rondtrokken waarbij men verbleef in tenten of hutten. Deze rondzwerving lag tussen de uittocht uit Egypte die met Pesach wordt gevierd, en de intocht in het Beloofde Land. Soekot dat een vreugdevol feest is, wordt beschreven in de Tenach (de Hebreeuwse Bijbel) in Wajiekra (Leviticus) hoofdstuk 23 vanaf vers 33 waarin de Isra'lieten (en daarmee ook hun nakomelingen de Joden) wordt opgedragen dit feest elk jaar te vieren.

Soekot is een pelgrimsfeest. Toen de Joodse Tempel nog bestond vierde men dit feest ook daar door aan God dankoffers voor de laatst binnengebrachte oogst te brengen.Het feest begint op de 15e van de maand tisjrie van de joodse kalender. Vanwege de ori'ntatie op de maanstand wijkt deze kalender af van de algemene of Gregoriaanse kalender waardoor Soekot op laatstgenoemde kalender elk jaar op andere dagen valt maar wel altijd in de periode van eind september tot eind oktober.De twee dagen die volgen op Soekot zijn ook feestdagen, namelijk Sjemini Atseret en Simchat Thora. Vaak worden deze dagen ook nog tot Soekot gerekend.

Ezr 3:4 Ook vierden zij het loofhuttenfeest, zoals voorgeschreven is, en brachten dag aan dag brandoffers in het vereiste aantal, dagelijks het voor die dag vastgestelde; Zac 14:16 Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren.

Zac 14:18 en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de HERE de volken zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Zac 14:19 Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.