Kerst 2009

Kerstfeest en de dood van Rachel

Wie aan het kerstfeest denkt, denkt aan Bethlehem, want in Bethlehem is onze Heiland geboren. In Gods Woord komen we Bethlehem voor het eerst tegen in Genesis 35:

Gen. 35:16 ... Toen zij nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren, baarde Rachel, en zij had een moeilijke bevalling.17 En terwijl zij die moeilijke bevalling had, zeide de vroedvrouw tot haar: Vrees niet, ook ditmaal hebt gij een zoon.18 En toen haar het leven ontvlood, want zij stierf, noemde zij hem Ben'oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin.19 Zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem.20 En Jakob zette op haar graf een opgerichte steen, dat is de opgerichte steen van Rachels graf tot op heden.

Het graf van Rachel, dat genoemd wordt in vers 20 is tot op de dag vandaag aan de invalsweg van Bethlehem gelegen. Deze korte geschiedenis is een bijzonder geschiedenis met een speciale betekenis die heen wijst naar wat nog zou gaan komen. Kort samengevat komt het op het volgende neer:

Rachel sterft tijdens het ter wereld brengen van haar zoon. Ze noemt hem Ben-oni, dat betekent zoon (Ben) van pijn/smart. Nadat Rachel is gestorven hernoemt Jacob zijn zoon en geeft hem de naam Ben jamin, dat betekent zoon van de rechterhand of zoon van de vreugde. Dit alles vindt plaats nabij Bethlehem of Efrat. We gedenken deze maand de geboorte van onze Here Jezus Christus. In de genoemde verzen is sprake van A) een geboorte, B) de geboorte van een zoon en C) dit alles vindt plaats in Bethlehem. Deze drie punten wijzen allen heen naar de geboorte van de Here Jezus, jaren later, in Bethlehem. Maar er zijn nog meer heen wijzingen:

Rachel noemt haar zoon Ben-oni, dat betekent 'zoon van mijn pijn of smart'. Dit omdat het haar zeer zwaar viel Ben-oni te baren. Met Kerst gedenken we de geboorte van de Here Jezus. De naam Ben- oni wijst naar Zijn eerste komst: Luk. 24:26 'Moest de Christus dit niet lijden (smart/pijn) om in zijn heerlijkheid in te gaan?' Hij is hier geboren als weerloos klein kind. En Hij was van meet af aan de Man van smarten. Er was toen Hij werd geboren geen plaats voor hen, Hij had geen plaats om Zijn hoofd neer te leggen, in tegenstelling tot de vossen en de vogels. Aan het einde van Zijn leven werd Hij verraden, bespot, gefolterd en gedood. Hij deed dit alles voor ons. Zijn komst in vernedering en lijden was gedreven door oneindige liefde. Zijn eerste komst wordt gekenmerkt door pijn, smart, daarvan spreekt de naam Ben-oni.

Na Zijn dood en opstanding is Hij verheerlijkt, daarvan spreekt de naam Ben jamin, 'zoon van mijn rechterhand'. Nadat de Here Jezus Zijn heerlijke verlossingswerk heeft volbracht is Hij door God verhoogd, hiervan spreekt bijv. Fil. 2:8 'En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken'. Hij is nu in de hemel gezeten aan Gods rechterhand, Coll. 3:1 'Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods'.

De naam Benjamin betekent ook 'zoon van de vreugde'. De Here Jezus is de ware Zoon van Gods vreugde: Matth. 3:17 Vertaling van Het Boek: 'Een stem uit de hemel zei: 'Dit is mijn geliefde Zoon; Hij verheugt mijn hart.'. In de NBG vertaling staat 'welbehagen', Hij behaagde God op een volmaakte wijze, zodat God Zich op een volkomen wijze in Hem kon verblijden. Alles wat hij deed vanaf Zijn geboorte in Bethlehem tot Zijn dood aan het kruis op Golgotha in Jeruzalem verheerlijkte God, alles deed Hij in volkomen gehoorzaamheid aan God, daarom is Hij dan ook uitermate verhoogd, zoals Fil. 2 zegt.

De geschiedenis van de geboorte van Ben oni/Benjamin en het sterven van Rachel vond plaats in Bethlehem. Bethlehem betekent Broodhuis (Beth= huis, lechem = brood). De naam wijst direct naar Hem die zei: 'Ik ben het brood des levens, dat uit de hemel nedergedaald is', Johannes 6:41. Brood dat is nedergedaald, dat gedenken we met kerstfeest, Hij verliet de hemel en werd op aarde in een stal geboren.

Een andere naam voor Bethlehem is Efrat, dit wordt vertaald met 'plaats van vruchtbaarheid', dit wijst ook naar Hem die veel vrucht heeft voortgebracht. Jesaja 53:10 'Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen (zaad/vrucht) zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben'. Hij is degene die de vrucht van de Geest uit Gal. 5:22 op een volkomen wijze heeft getoond in Zijn wandel op aarde.

Met het kerstfeest gedenken we dat de Her Jezus Christus is geboren, Hij werd geboren om te sterven. Voordat Hij stierf leed Hij als Mens een leven vol van pijn en smart (Ben-oni). Maar Zijn leven eindigde niet in het graf, omdat Zijn offer volmaakt was is Hij opgewekt door de Vader en gezet aan Zijn rechterhand (Ben jamin). Hij is de verheerlijkte Mens in de hemel. Dag aan dag zorgt Hij voor ons, Hij wil ons leven leiden, Hij wil ons beschermen, troosten en vermanen.

Telkens weer mogen we elkaar wijzen op de Here Jezus, het Lam van God die in Bethlehem werd geboren. Er was dan wel geen plaats voor hen in de herberg, maar hierdoor werd Hij in een stal geboren, de gebruikelijke plaats voor een lam om geboren te worden. Het kruis buiten de poort van Jeruzalem is het centrale punt in Gods verlossingsplan. Hij werd Mens om aan dat Kruis te lijden en te sterven voor u en mij.