Kerst 2007

Jes. 9:1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.

De tekst uit Jesaja bovenaan dit artikel is na circa 600 jaar in vervulling gegaan toen de Here Jezus Nazaret verliet en in Kapernaum ging wonen (Matth. 4:12/17). Hij is immers het Licht van de wereld en het volk Isra'l woonde en leefde in Zijn tijd in diepe duisternis. Het koninkrijk der hemelen was, met de geboorte van Christus, nabij gekomen.

Het vers uit Jesaja 9 is een geweldige belofte voor het Joodse volk en, zoals later zou blijken, voor ons. Sinds de zondeval van Adam en Eva heerste de macht van de duisternis immers over de wereld (Coll.1:13), maar door Jesaja wordt aangekondigd dat de duisternis zal moeten wijken voor een licht, een groot licht zelfs!

De Bijbelse geschiedenis leert ons dat het joodse volk Hem echter niet heeft aangenomen (Joh. 1:11). Hij kwam tot de zijnen (het Joodse volk), maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Integendeel, ze hebben Hem verworpen, vernederd, gefolterd en tenslotte gedood door Hem te kruisigen op een heuvel buiten de muren van Jeruzalem. Als gevolg hiervan is het Joodse volk in Gods heilsplan tijdelijk op een zijspoor gezet en is het heil aan allen (Joh. 1:12) joden 'n heidenen, aan ons dus (!), aangeboden. In de nabije toekomst, n' de opname van de gemeente en n' de grote verdrukking, zal het gelovige deel volk Isra'l daadwerkelijk van het volle Licht genieten, als de Vredevorst zal regeren vanuit Jeruzalem.

In onze tijd is er ook een diepe geestelijke duisternis Omdat, als gevolg van de verwerping van de Messias door het Joodse volk, het heil ook tot de heidenen is gekomen kunnen we de tekst uit Jesaja ook op onszelf als nt gelovigen betrekken. In onze tijd is er ook een diepe geestelijke duisternis en ook voor ons is er een groot Licht gaan stralen.

Daarbij staan we in deze maand in het bijzonder stil als we het kerstfeest, het feest van het licht, vieren. We gedenken dat de Here Jezus Zichzelf heeft vernederd en als Mens geboren is op aarde. Hij heeft hier geleefd in volkomen gehoorzaamheid aan Zijn Zender. Zijn leven eindigde echter aan het kruis van Golgotha. Het kruis was het doel van Zijn leven. D''r kon Hij de Vader verheerlijken en d''r volbracht Hij Zijn verzoeningswerk. Omdat Hij de duisternis aan het kruis heeft ondergaan is het voor ons mogelijk geworden te naderen tot het Licht! Het vergt echter wel een bewuste keuze van ons! Accepteren we Gods kerstcadeau of verwerpen we Zijn Geschenk?

In Jacobus 1: 11 staat: 'Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren, en zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt'. Het vers wordt door Jacobus toegepast op iemand die rijk is. We kunnen deze tekst ook wat breder trekken en dan bekijken. Het gras en de bloem groeien en bloeien dankzij de werking van het licht. Hetzelfde gras en dezelfde bloem verdrogen echter ''k door de zon. Is de zon de oorzaak van het verwelken of ligt dat ergens anders aan? Ik denk dat we hierbij moeten denken aan het vers uit Matth. 13: 6 waar staat dat het gewas verschroeide en verdorde omdat het geen wortel had. Het ligt dus niet aan de zon, maar aan de planten dat ze vergaan, ze hebben geen wortel.

Als ik Hem niet heb aangenomen als mijn Redder, zal ik Hem eens ontmoeten als mijn Rechter!

Daar zit voor ons een belangrijke les in. Wij mensen zijn als het gras en als de bloem, we zullen vergaan als we niet wortelen in Christus, als we geen relatie met Hem hebben. Het Licht kan er voor zorgen dat we eeuwig leven krijgen, maar we kunnen door datzelfde Licht veroordeeld worden tot de eeuwige dood. De vraag is hoe heb ik gereageerd op het Licht, heb ik Hem aangenomen of heb ik Hem afgewezen. Als ik Hem niet heb aangenomen als mijn Redder, dan zal ik Hem eens ontmoeten als mijn Rechter!

Als Hij Zijn licht in ons hart heeft laten schijnen geldt dat Hij ons wil verlichten met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus, 2Co 4:6. Wat een geweldige belofte is dat, wat zijn we toch gezegende mensen. Hij wil ons de heerlijkheid van God doen kennen en ervaren, dat wil zeggen dat we meer gaan begrijpen van Zijn geweldige grootheid en majesteit.

Kerstfeest 2007, Christus werd geboren in een kribbe en aan het einde van Zijn leven met spijkers vastgeslagen aan het kruis. Hij overwon de dood en stond op de derde dag op uit het graf. De grootste overwinning aller tijden is door Hem behaald. Ik hoop dat ook u deel heeft aan deze overwinning, want al was Hij duizendmaal in Bethlehem geboren, maar niet ''n keer in uw hart dan zou u toch verloren gaan!