Het is niet goed dat de mens alleen zij

en de Here God zeide: Het is niet goed dat de mens alleen zij Genesis 2:18

Onze God is een God van relaties, sterker nog Hij is de Oorsprong, de Bedenker van relaties. Hij gaf Eva aan Adam. God is de Bedenker van het huwelijk. Hij gaf kinderen aan Adam en Eva die in hun gezin konden opgroeien. Het volk Israël kwam voort uit de aartsvaders, het volk bestond uit stammen en de stammen weer uit families, die allemaal een relatie met elkaar hadden. In het NT is er de gemeente, we zijn broeders en zusters van elkaar en Hij is onze Vader. Als broeders en zusters is het goed vanuit die relatie oprecht naar elkaar om te zien en elkaar te helpen, te troosten of te corrigeren. Niemand kan zonder anderen, we hebben elkaar nodig. Het is niet goed dat de mens alleen zij.
Naast de bovengenoemde “horizontale” relaties wil God ook graag een (verticale) relatie met ons. Het is zelfs Zijn sterkste verlangen een relatie met ons te hebben. Toen Adam en Eva zondigden werd de relatie met God die in de hof wandelde verbroken, ze verstopten zich voor Hem. Onmiddellijk begon God aan het herstel van deze relatie. Hij slachtte een dier en bekleedde hen met de vellen, wat wijst naar het offer van de Here Jezus. Zo konden ze weer omgaan met God. In het NT is de vader van de verloren zoon een heen wijzing naar God de Vader. De vader van de verloren zoon, stond dagelijks op de uitkijk of zijn zoon weer terug kwam. Toen hij hem eindelijk zag rende hij op hem af, omhelsde hem en richtte een feest aan omdat zijn zoon terug was. Zo is onze God, Hij verlangt naar ons en Hij wil ons het liefst tegen zijn hart drukken en maaltijd met ons houden.
God is een God van horizontale en verticale relaties, maar er is ook sprake van een relatie tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In absolute harmonie “werken” zij als het ware samen. Volgens Spreuken 8 was de wijsheid (lees: de Here Jezus) als een troetelkind bij Hem. Dat is een geweldig liefdevolle relatie! We zien iets van deze “samenwerking” bij de doop van de Here Jezus, de Geest van God daalt als een duif op Hem neer en de Vader spreekt dan vanuit de hemel. (Matth. 3:16/17). Er is een volmaakte samenwerking tussen Vader, Zoon en Heilige Geest, de hele Bijbel door zien we dat.
Goede relaties zijn voor ieder mens cruciaal. Relaties van liefde, warmte, geborgenheid en troost. Relaties waarin vrijheid is en openheid om elkaar te corrigeren op een liefdevolle wijze. Relaties waarin het mogelijk is om je te ontwikkelen tot een mens zoals God het heeft bedoeld dat is waar de wereld naar snakt.
In de toekomst, als God alles en in allen zal zijn, zal er in de hemel en op de aarde volmaaktheid zijn in relaties, de horizontale relaties (mensen onderling) en de verticale relaties (mensen en God). Hij zal dan immers alles en in allen zijn. We zullen dan met Hem en met elkaar leven, zoals Hij het heeft bedoeld.

Het is niet goed dat de Mens alleen zij.
God is de Bedenker/Oorsprong van relaties, helaas is er door de zondeval ontzetten veel mis gegaan juist op het vlak van relaties. Hij wil graag liefdevolle relaties tussen mensen onderling en tussen Hemzelf en de mensen. In de tekst uit Gen. 2 heb ik een kleine wijziging aangebracht, ik heb Mens met een hoofletter geschreven. Als het zo is dat God ontzettend hecht aan relaties en er naar voortdurend naar streeft de relaties, te herstellen en goed te houden dan is het goed om eens te proberen te bedenken wat dit voor de Here Jezus (de Mens) moet hebben betekend toen Hij op aarde was.
Zijn ouders, die het dichtst bij Hem stonden, begrepen hem niet (Lucas 2:50), zijn broers geloofden niet in Hem (Joh. 7:5), de dorpsgenoten uit Nazareth wilden Hem doden door Hem van de steilte te stoten (Luc. 4:29). Het is niet goed dat de Mens alleen zij, maar wat een eenzaamheid moet Hij hebben ervaren gedurende Zijn leven op aarde, zelfs van de mensen die het meest naast Hem stonden. Na de kruisiging vluchtten ook de discipelen weg, niemand was bij Hem. Maar het werd nog erger toen ook Zijn Vader zich terug trok en Hij daar hing, tussen hemel en aarde, verlaten door iedereen op aarde en verlaten door God in de hemel. Dat was de absolute eenzaamheid die Hij voor ons heeft ondergaan zodat wij dat nooit hoeven mee te maken. De Here God Zelf had gezegd: “het is niet goed dat de mens alleen zij” en hier hing Hij in de volkomen eenzaamheid, juist Hij de Oorsprong van relaties, was door iedereen verlaten ......

Het is niet goed dat de mens alleen zij, woorden uit het begin van de Bijbel die nog steeds razend actueel zijn. Woorden met een diepe betekenis. Ik hoop dat u een warme liefdevolle en gezegende relatie mag hebben met de mensen om u een en bovenal met onze liefdevolle Vader in de hemel.