gebed 4 voorbede

'Hij zag, dat er niemand was, en Hij ontzette Zich, omdat niemand tussenbeide trad'.

Jesaja 59:16

Deze keer willen we nadenken over de noodzaak van het bidden voor anderen.

Uit bovenstaande tekst blijkt dat God Zich ontzette, volgens de Groot Nieuws Bijbel: 'verbijsterd' was, Leidsche Vertaling: 'versteld stond', dat er niemand was die tussenbeide trad. Er was niemand die het opnam voor Isra'l, dat in zonde leefde. Uit deze tekst blijkt hoe belangrijk het is dat er iemand is die een ander te hulp komt. God Zelf was verbijsterd, ontzet! Voorbede doen voor anderen is van groot belang.

Een bekend voorbeeld van iemand die het opneemt voor anderen is Mozes. In Exodus 32 lezen we dat het volk Isra'l een grote zonde begaan had door het maken van en te dansen om het gouden kalf en zich daardoor van de Here af te wenden. De Here wilde het volk straffen om deze zonde, toen trad Mozes tussenbeide en hij zocht de gunst van de Here. Mozes pleitte op de beloften die God aan Abraham, Isaak en Jacob gedaan had.(Ex. 32:11 e.v.) In Ex. 32:32 vroeg hij de zonden van het volk te vergeven en zo niet: 'delg mij dan uit het boek dat Gij geschreven hebt'. Dat is nog eens voorbede doen voor anderen! Hierin is Mozes een beeld van de Here Jezus, die later daadwerkelijk tussenbeide trad en Zijn leven gaf om ons te redden.

Een ander o.t. voorbeeld is Abraham, hij bad voor de stad Sodom, Genesis18:16 e.v. Wat zowel bij Abraham als Mozes opvalt is enerzijds hun heel persoonlijke en eerlijke omgang met de Here en anderzijds de vrijmoedigheid om de Here te vragen resp. Sodom en het volk Isra'l te sparen. Prachtig zijn de woorden van de Here tegen Abraham in Gen. 18:17 'zou Ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen?'. God wilde Abraham Zijn plannen bekend maken. Dat wil Hij ook in uw en mijn leven doen, zie o.a. Ps. 25:14. Lot en zijn kinderen werden gered, dankzij de voorbede van Abraham! (Gen. 19:29)

Paulus was ook een echte 'voorbidder', in al zijn brieven schrijft hij dat hij intensief bidt voor de gelovigen. In 2 Cor. 1:11 vraagt hij de gelovigen: 'terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede' Hij vraagt hen te helpen door te bidden. In Rom. 15:30 vraagt hij om samen met hem te worstelen (Telosvert.: 'met mij strijdt' in het gebed), dat gaat n'g verder dan te hulp komen door te bidden.

Hier komen we aan op het punt van intensief gebed, het is een geestelijke strijd of worsteling. Er kunnen aanvallen zijn (bijv. onze gedachten dwalen weg of er gebeurt iets wat we plotseling moeten doen etc.) die ons er vanaf houden te bidden voor anderen, dat kan strijd met zich mee brengen. Er is satan veel aan gelegen om te voorkomen dat Gods kinderen bidden. Het is belangrijk dat we ons niet zomaar van het bidden af laten houden en te zeggen dat we geen tijd hebben. De Here Jezus ging juist meer bidden naar mate Hij meer te doen had! (Marc.1:32 e.v.) Het kan ook zijn dat we moeten strijden in het gebed voor een familielid of bekende die de weg met God verlaten lijkt te hebben, of dat we moeten strijden voor een ongelovige zoon of dochter. En we kunnen meewerken en strijden in het gebed voor zendelingen, dat zij openingen krijgen op het zendingsveld, zodat mensen voor eeuwig gered zullen worden. We worden door Gods Woord opgeroepen te bidden voor anderen, zoals voor de gevangenen (Hebr. 13:3), alle mensen, koningen en hooggeplaatsten (1 Tim. 2:1 e.v.)

De Here Jezus is onze Hogepriester. E'n van Zijn belangrijkste taken van onze Hogepriester Is het doen van voorbede. De Heer is nu als Priester in de hemel, waar Hij dagelijks voor ons

bidt en pleit. Hij is daar onze Voorspraak, onze Advocaat, die het voor ons opneemt als wij hebben gezondigd. 1 Joh.2:1 'En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige'. Daarnaast hebben wij, toen we tot geloof kwamen, de Heilige Geest ontvangen. Hetzelfde Griekse woord voor voorspraak 'parakletos' wordt in Joh. 14:16 en 26 gebruikt voor de Heilige Geest. De Heilige Geest is onze Voorspraak op aarde, Hij komt immers onze zwakheid te hulp en pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, Rom. 8:26.

Voorbede is van groot belang en kan ook geweldige resultaten tot gevolg hebben, Petrus werd verlost uit de gevangenis als gevolg van het gebed van de gemeente. Velen zijn genezen op grond van gebed. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, laten we dat beseffen als we voorbede doen voor anderen.