gebed 1 luisteren

Bidden is het ogenblik dat de hemel en de aarde elkaar kussen Spreuk van een joodse wijsgeer

Recentelijk las ik de volgende uitspraak: 'De enige zorg van de duivel is om heiligen van het gebed af te houden. Hij is niet bang voor studies, werk en religie zonder gebed. Hij lacht om ons zwoegen, bespot onze wijsheid, maar beeft wanneer wij bidden'. De uitspraak geeft duidelijk aan hoe belangrijk gebed is.

Voor elke christen is het gebed een noodzaak. Gebed wordt niet voor niets de 'ademhaling van de ziel' genoemd. Als we niet meer 'ademen', door het gebed achterwegen te laten, is het snel afgelopen met ons geestelijk leven. Door het gebed onderhouden we het contact met God. Enerzijds kunnen we alles wat ons bezighoudt bij Hem bekendmaken anderzijds kan Hij, als we de Bijbel biddend lezen, tot ons spreken door Zijn Woord zodat we duidelijkheid krijgen over Zijn weg met ons. Bidden is veel meer dan alleen iets vragen aan God, het is het hebben van gemeenschap of vertrouwelijke omgang met God of zoals ik las: 'Gebed is in feite niets anders dan in Gods nabijheid verkeren', het is het ogenblik dat de hemel en aarde elkaar kussen (zie titel). Gebedstijd is een tijd waarin we ons afzonderen om Hem beter te leren kennen. Het doel van het gebed moet niet in de eerste plaats zijn dat onze verlangens worden vervuld of dat onze moeilijkheden worden opgelost, maar dat we Hem beter leren kennen en gaan vertrouwen.

Biddende christenen zijn van God afhankelijke mensen, die al hun zorgen, verdriet, gevoelens, plannen en zonden, maar ook hun dank en aanbidding bij God brengen en leven in afhankelijkheid aan Hem. Grote Godsmannen en vrouwen zijn altijd mensen van gebed geweest. Van Hudson Taylor wordt gezegd dat gedurende de jaren dat hij in China werkte de zon nooit is opgegaan, terwijl hij niet in gebed was. Er zijn ook andere voorbeelden van mensen die een zeer intensief gebedsleven hadden. Het beste voorbeeld vinden we echter in de Here Jezus, Zijn leven was een leven van gebed en van volkomen overgave aan God. Hij was hele nachten in gebed en als er zich bijzondere situaties voordeden bad Hij direct tot God. In moeilijkheden dankte Hij God en Hij bad zelfs aan het kruis om vergeving voor de mensen die Hem hadden gekruisigd. Onze opdracht is het beeld van Christus te tonen, dus iets te laten zien van Zijn liefde, genade, vergevingsgezindheid, geduld, trouw etc., maar ''k van Zijn gebedsleven.

In dit artikel zullen we stil staan bij het luisteren naar Gods Woord. In Gods Woord worden we voortdurend opgeroepen de Bijbel te lezen en te onderzoeken. Als we ons tijdens het lezen, door het gebed, openstellen voor de werking van Gods Heilige Geest kan Hij het Woord levend maken en ons 'verlichte ogen van het hart' (Ef. 1:18) geven. Het openen van Zijn Woord verspreidt licht. (Ps. 119:130). We kunnen soms heel duidelijk Zijn stem horen door het Woord. We vinden ook tal van voorbeelden van het spreken van God in het o.t. en n.t.:

Toen Mozes de Sinai opging was hij 40 dagen in Gods nabijheid, God sprak tot Mozes en Mozes luisterde. God sprak ook tot de profeten en vervolgens konden zij het Woord van God weer doorvertellen aan de mensen.

Bij Jona zien we dat God heel persoonlijk tot Jona sprak en dat Jona vervolgens Gods boodschap van oordeel bekendmaakte aan de inwoners van Nineve. Het opmerkelijke is dat er staat dat de mensen van Nineve 'geloofden God', terwijl Jona gesproken had!

God sprak tot Samuel, zo blijkt uit de woorden 'spreek Here uw knecht hoort'. Het is zo mooi de houding van Samuel te zien: hij erkent dat hij slechts een knecht van God is en hij zwijgt, zodat God tot hem kan spreken! Dat ook wij in de gezindheid van Samuel zullen luisteren naar de Here.

Psalm 62:1 'Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil'. Het is goed gebedstijd te nemen waarin we onze ziel op God richten en Hem de gelegenheid geven tot ons te spreken en ons Zijn weg bekend te maken. We moeten leren luisteren naar Zijn stem, ons schikken naar Zijn leiding en vertrouwen op Zijn gerechtigheid, wijsheid en goedheid.

Jesaja 50:4 'Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen'. Deze tekst is profetisch van toepassing op de Here Jezus als Mens. Zijn oor is 'gewekt' of wakker gemaakt door God en Hij heeft als een leerling eerst geluisterd 'n vervolgens gehoorzaamd (Ps. 40:6/7).

In het n.t. zien we tijdens de verheerlijking op de berg dat God de Vader het spreken van Petrus onderbreekt en zegt: 'Deze is Mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, hoort (luistert) naar Hem' (Matth. 17:5). Petrus wordt onderbroken en de discipelen worden opgeroepen te luisteren naar God.

Lukas 10:39 'En deze had een zuster, genaamd Maria, die, aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde'. Maria koos ervoor om stil te Zijn aan Zijn voeten te zitten en te luisteren naar wat Hij te zeggen had.

Romeinen 10:17 'Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus'. Dat gold voor de eerste keer dat we het evangelie hoorden, maar zou dat daarna, op onze levensweg, ook niet gelden? Het begin, de voortgang en de kracht van het geloof komen door het luisteren naar Zijn Woord..

We zijn geschapen met 2 oren en 1 mond. Jakobus 1:19 'Weet dit wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken', ik denk dat deze tekst ''k kan worden toegepast op het gebed! Het zou goed zou zijn als we meer zouden luisteren naar God, het gevolg zou wel eens kunnen zijn dat we minder gaan spreken in het gebed.

'Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt' (Op. 2 en 3). Alle 7 gemeenten uit Openbaringen 2 en 3 worden opgeroepen te horen wat de Geest tot de gemeenten te zeggen heeft!

Eigenlijk is het ook niet meer dan normaal dat we meer luisteren naar dan spreken met God. We mogen contact hebben met de Koning der koningen, de Allerhoogste, zouden wij dan gedurende ons gebed het hoogste woord moeten voeren?

Het is van belang dat we tijd reserveren om Gods Woord te overdenken en stil te zijn voor Hem om Hem te ontmoeten en tot ons te laten spreken. Tijd voor gebed nemen heeft te maken met prioriteit. Als we het belangrijk vinden dat we God beter leren kennen zullen we bereid zijn meer tijd met Hem door te brengen. Het is goed onszelf op dit punt te onderzoeken en na te gaan of we de juiste prioriteiten hebben gesteld.

Ik las een tijdje geleden de volgende uitspraak: 'God spreekt nog steeds tot degenen die tijd hebben om te luisteren'. Hij is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde, ook nu wil en zal Hij tot ons spreken als we tijd inruimen voor Hem en ons op Hem richten!