De doop door onderdompeling in het nieuwe testament (deel 2)

In deel 1 over de doop hebben we met name gekeken wanneer en onder welke voorwaarden er werd gedoopt. In deel 2 gaan we dieper in op de betekenis en de gevolgen van de doop.

Betekenis van de doop
In Colossenzen 2:11-13 kunnen we lezen dat de doop symboliseert dat we aan de ene kant met Christus zijn begraven en daarmee ons één hebben gemaakt in de besnijdenis van Christus door het afleggen van het lichaam des vlezes en aan de andere kant met Christus zijn opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. We zijn met Hem levend gemaakt en al onze overtredingen zijn kwijtgescholden, ja het bewijsstuk dat tegen ons getuigde is door Hem uitgewist!

In Romeinen 6 wordt het ‘met Christus gestorven en opgewekt’ nog gedetailleerder beschreven. In dit hoofdstuk worden 5 stappen genoemd.

  • Stap 1: onze oude mens is mede gekruisigd door de doop in Christus Jezus (vers 6) opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn
  • Stap2: wij Zijn door de doop in Christus Jezus met Hem gestorven*. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
  • Stap 3: Wij zijn door de doop met Hem begraven opdat
  • Stap 4: gelijk Christus uit de doden is opgewekt door de majesteit des Vaders ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen
  • Stap 5: Indien wij met Christus gestorven zijn geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven, daar wij weten dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft, de dood heeft geen heerschappij meer over Hem. De doop laat zien dat we met Christus verbonden zijn en is hierdoor een krachtig getuigenis naar de gemeente maar ook naar de wereld om ons heen, ook de onzichtbare wereld!

Gevolgen van de doop
Het gedoopt worden in Christus Jezus heeft ook gevolgen omdat de doop scheiding maakt. Twee voorbeelden:

1) Het volk Israël
In 1 Corinthiërs 10:1,2 lezen we dat ‘onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee’. In Exodus 14:20 kunnen we lezen dat de wolk tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten in was. De wolk, die aan de ene kant duisternis was maar tegelijk de nacht verlichtte, maakte scheiding tussen deze twee legers waardoor de een de ander niet kon naderen, de gehele nacht. De zee, waardoor het volk Israël door Gods hand heentrok naar het beloofde land, maakte scheiding tussen het volk Israël en de Egyptenaren. Voor de een was het hun redding en voor de ander hun ondergang.

2) Noach
In 1 Petrus 3:20b staat ‘dat acht zielen in de dagen van Noach door het water heen gered werden’. Het water van de zondvloed maakte scheiding tussen hen die eertijds ongehoorzaam geweest waren en de acht zielen. Het was voor de acht zielen hun redding en voor de anderen hun ondergang. Zo maakt ook de doop in Christus Jezus voor ons scheiding tussen het oude leven en het nieuwe leven. Dit gedeelte heeft nog een andere diepere betekenis voor ons.

3) Behouden aankomst
Petrus vervolgt in vers 21: ‘als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus’. Het woordje ‘redden’ wat hier gebruikt wordt heeft de betekenis van ‘behouden op een veilige plaats doen aankomen door moeilijkheden of gevaren heen’. Dezelfde betekenis zien we in Handelingen 27:43 waar Paulus schipbreuk lijdt op weg naar Rome en bevolen werd dat iedereen die kon zwemmen over boord moest springen om zwemmend aan land te komen en de overigen deels op planken en deels op wrakstukken van het schip. ‘En zo gebeurde het dat allen behouden aan land kwamen’. In de boot stappen die Noach gebouwd heeft of je laten dopen in Christus bewerkt niet de behoudenis voor de eeuwigheid. Van Noach lezen we in Genesis 6:9 dat hij onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man was en met God wandelde. Hij vond genade in de ogen des Heren. Wij worden door genade gerechtvaardigd door het geloof in het offer van de Here Jezus wat Hij gebracht heeft aan het kruis van Golgotha. De doop heeft niet alleen een symbolische betekenis van wat er door het geloof heeft plaatsgevonden in ons leven (dood en opstanding) maar ook een vorm van behoudenis zoals hiervoor beschreven. Ook wij moeten door dit leven heen om straks bij Christus te zijn. De doop helpt ons als het ware om behouden, door moeilijkheden heen, op die plek aan te komen.